นักศึกษาและศิษย์เก่า ราชภัฏโคราช ผลงานเข้าตากรรมการ ได้รับเลือกแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35

15 Jul 2020

สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ได้ส่งผลงานนักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท . ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “เมืองเล็ก เมืองใหญ่ หายใจเต็มปอด” จัดโดย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฏว่า นักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติบัตรระดับประชาชนทั่วไป ผลงานประเภทภาพพิมพ์แกะไม้ จำนวน 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

นักศึกษาและศิษย์เก่า ราชภัฏโคราช ผลงานเข้าตากรรมการ ได้รับเลือกแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35
  1. นางสาวธนพร วอนอก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์ เบอร์ 3
  2. นางสาวกาญจนา มีทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ชื่อผลงาน ทุ่งอีสานบ้านเฮา
  3. นายคเณศ แสนศรีลา ศิษย์เก่า ชื่อผลงาน บ้านฉัน

การประกวดศิลปกรรม ปตท . ครั้งที่ 35 ได้เชิญชวนให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์อื่น ๆ ซึ่งมีผลงานที่ส่งเข้าประกวด จำนวน 588 ชิ้น จากศิลปินจำนวน 542 คน จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจทุกระดับ ได้ช่วยกันสร้างธรรมชาติเมืองไทยในจินตนาการผ่านผลงานศิลปะ

ทุกประเภท ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมให้ชุมชนเมืองได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และสนับสนุนการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

นักศึกษาและศิษย์เก่า ราชภัฏโคราช ผลงานเข้าตากรรมการ ได้รับเลือกแสดงผลงานการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35