MTC ขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนระดับสากล ได้ร่วมเข้าคำนวณใน FTSE4 Good Index ปีนี้ ยืนหยัดต่อความยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

14 Jul 2020

MTC ผู้นำสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์และนาโนไฟแนนซ์เบอร์หนึ่งของเมืองไทย ไม่ธรรมดา! ได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนีความยั่งยืนระดับโลก  FTSE4  Good  Index  ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการบริหารตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกครั้งหนึ่ง ด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

MTC ขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนระดับสากล ได้ร่วมเข้าคำนวณใน FTSE4 Good  Index ปีนี้ ยืนหยัดต่อความยึดมั่นในการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ

นายชูชาติ  เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC)  เปิดเผยว่า ทีมผู้บริหารและพนักงานรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณดัชนีความยั่งยืนระดับโลก  FTSE4  Good  Index  Series นับเป็นความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นว่า บริษัท เมืองไทย  แคปปิตอล เป็นองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจสินเชื่อรายย่อยที่มีความมุ่งมั่นต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือที่สะท้อนจากผลการดำเนินงานด้าน ESG ของบริษัทให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล

นอกจากที่ในปีนี้  บริษัทฯได้รับคัดเลือกเข้าร่วมคำนวณในดัชนีชี้วัดความยั่งยืน FTSE4 Good Index เป็นปีแรกแล้ว  บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือจาก MSCI  ESG  Rating ในระดับ A เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน  นับได้ว่าบริษัทฯ ได้เป็นตัวแทนของบริษัทจดทะเบียนของประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับต้นๆในอุตสาหกรรมไฟแนนซ์ในระดับโลก  ซึ่งสอดคล้องกับการที่บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ซึ่งมีการประเมินความยั่งยืนที่เป็นสากล

ทั้งนี้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์  สินเชื่อรถยนต์ทุกประเภท  สินเชื่อเพื่อการเกษตร  สินเชื่อโฉนดที่ดิน  สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ รวมถึงรับทำประกัน พ.ร.บ. และประกัน PA. ให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจร  ซึ่งมีพอร์ตสินเชื่อ จำนวน 62,000 ล้านบาท ยังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนโดยมีเป้าหมายในการเป็นองค์กรต้นแบบของอุตสาหกรรมในด้านบรรษัทภิบาลระดับโลก

สำหรับ FTSE4 Good Index Series เป็นดัชนีอ้างอิง เพื่อวัดผลการลงทุนและดัชนีเพื่อการซื้อขาย สำหรับนักลงทุนที่ให้ความสำคัญด้าน ESG ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน