“ดุสิตธานี” แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

02 Apr 2020

รายงานข่าวจากบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ฮอลล์ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร แล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ จึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นออกไปโดยไม่มีกำหนด

“ดุสิตธานี” แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 320 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 10.3% โดยให้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจะจ่ายจากกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่  2 เมษายน 2563 ซึ่งยังคงเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเดิม และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่า ผู้ถือหุ้นถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ แม้ว่าในขณะนี้บริษัทฯ จะต้องเผชิญกับความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่การอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าวพิจารณาบนกรอบความสามารถในการทำกำไรในปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงที่ต้องเผชิญความท้าทายไม่ต่างกัน ดังนั้น จึงเห็นสมควรอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นตามสิทธิที่ควรจะได้

“ดุสิตธานี” แจ้งเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล