ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัล HR Innovation นวัตกรรมด้าน HR ในช่วง Covid-19

02 Jun 2020

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จัดประกวดรางวัล HR Innovation  นวัตกรรมด้าน HR ในช่วง Covid-19 เนื่องจากได้ตระหนักถึงความสำคัญของเส้นทางการนำพาองค์การไปสู่ความยั่งยืน และการเป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ผ่านกลไกและเครื่องมือที่สำคัญคือ การสร้างนวัตกรรมในงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดของ HR ให้เป็นกรอบความคิดแบบองค์รวม สามารถเห็นสาเหตุ กระบวนการ ผลลัพธ์ รวมถึงเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคต เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันนี้ -12 มิถุนายน 2563  สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดที่ www.pmat.or.th

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดรางวัล HR Innovation นวัตกรรมด้าน HR ในช่วง Covid-19

รายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-374-0855 ต่อ 92
Email: [email protected]
Facebook : pmatHRsociety
LINE : @pmat