“ดีอีเอส”เผยแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”เพื่อป้องกัน-ควบคุมโรคโควิด-19 ผ่านกรมประชาสัมพันธ์

26 May 2020

ผศ.(พิเศษ) นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.)  ให้สัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เพื่อสร้างความเข้าใจต่อประชาชนและร้านค้าผู้ประกอบการ ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะเผยแพร่เป็นรูปแบบวิดิโอสรุปข่าวประจำสัปดาห์ของกรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 8 กระทรวงดิจิทัลฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ กล่าวย้ำว่า “ไทยชนะ” คือ ระบบลงทะเบียนที่ออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานพื้นที่ชุมชน เป็นระบบวิเคราะห์ผลจัดการข้อมูลผู้ใช้บริการพื้นที่สาธารณะ เป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยให้การสอบสวนโรคทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งประชาชนและสถานประกอบการต่าง ๆ ก็สามารถปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อชี้เป้าติดตามได้ทันหากพบผู้ป่วย โควิด 19 และความมั่นใจได้ว่าไม่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลแน่นอน เพราะวัตถุประสงค์ในการใช้งานมีเพียงหนึ่งเดียวคือ “การควบคุมโรคโควิด-19”

“ดีอีเอส”เผยแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ”เพื่อป้องกัน-ควบคุมโรคโควิด-19 ผ่านกรมประชาสัมพันธ์