คณะผู้บริหาร "ดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตรฯ" (CDA) รุ่นที่2 ดีป้า ศึกษาดูงาน "GISTDA" และ "สยามคูโบต้า ฟาร์ม" จ.ชลบุรี

30 Oct 2020

เมื่อเร็วๆนี้ คณะผู้บริหารที่เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นที่ 2 ดีป้า เข้าเยี่ยมชม - ศึกษาดูงาน ที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ ภูมิสารสนเทศ (Gistda) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และศูนย์การเรียนรู้ "นวัตกรรมเกษตร เพื่ออนาคต" สยามคูโบต้า ฟาร์ม จังหวัดชลบุรี

คณะผู้บริหาร "ดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตรฯ" (CDA) รุ่นที่2 ดีป้า ศึกษาดูงาน  "GISTDA" และ "สยามคูโบต้า ฟาร์ม" จ.ชลบุรี

นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ  ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า ให้การต้อนรับ ดร.ปรีสาร รักวาทิน พร้อมคณะผู้บริหารผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้นำการส่งเสริมดิจิทัลด้านธุรกิจเกษตร (CDA) รุ่นที่ 2 กว่า 50 คน อาทิ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล นายนราพัฒน์ แก้วทอง นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร นายเสกสรรค์ จันทร์ขวาง นายกิติกร ลิมปนพงศ์เทพ นายชวิศ ยงเห็นเจริญ นายสมัย ลี้สกุล นายณัฐสรณ์ ดำเนินชาญวนิชย์ นายเกรียงไกร วัฒนาสว่าง นายอาณัติ กลิ่นส่ง นางทัศนีย์ ทองมี ดร.สุรจิต ลักษณะสุต นายสิทธิพร ก้อนแก้ว ดร.อัจฉรา ภาวศุทธิ์ ดร.เมธี พยอมยงค์ นายวีรวัฒน์ กำจรวงศ์ไพศาล นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ นายรัสชัย เหรียญพาณิชย์ นางณฐอร อินทร์ดีศรี นายณรัณ รติพาณิชย์วงศ์ นายธนบดี สวัสดิ์ศรี นายธนา ใยบัวทอง ดร.ธีรญา กฤษฎาพงษ์ นายธำรงเกียรติ อุทัยสาง นายนคินทร์ ปิยารมย์ นางสาวนันทวรรณ สุริย์ นายปณิธาน มีไชยโย นายปุณนะ วงศ์ธนาศิริกุล นางบุญญนันท์ พนาพิทักษ์กุล นางพรพนิต รัตนกุล นางสาวพัทธิอร กาฬสุวรรณ นายพิชญะ ใหญ่แก่นทราย นายภานิต ภัทรสาริน นายภานุ เนื่องจำนง นายมิตรดนัย สถาวรมณี นายยุทธพงศ์ มีแก้ว นางลักขณา ตั้งจิตนบ นายวิทวัส ปัญญาแหลม นายวิเธียรณ์ จันทะเรือง นายศุภชัย สามเสน นายสุภกิจ ลักษณะศิริ นางสาวศลิษา หาญพานิช นายสุวิทัศท์ สุรสิงห์โตทอง นางสาวอโณทัย ดลพิทักษ์ นางอัญชนา ตราโช และนางสาวอินทิรา ฟุ้งมงคลเสถียร เป็นต้น

โดย GISTDA เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมอวกาศ หรือ Space Industry ของประเทศ ซึ่งเป็น 1 ใน 10 New S-Curve อุตสาหกรรมใหม่แห่งอนาคตของประเทศไทยที่รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ มุ่งการกระจายรายได้ - สร้างความมั่นคงทางสังคมด้วย การเยี่ยมชมจิสด้าในครั้งนี้ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสามารถนำเทคโนโลยีฯ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรฯด้วย ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก นับเป็นความล้ำสมัยที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย

พร้อมกันนี้ ยังได้มาศึกษาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ "นวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต" KUBOTA Farm บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีด้วย โดยมีนายรัชกฤต สงวนชีวิน ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนการขาย ให้การต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับความเป็นมาและการดำเนินงาน ซึ่ง KUBOTA Farm เป็นศูนย์เรียนรู้การเพาะปลูกพืชด้วยวิธีการเกษตรจริง ด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้เพื่อถ่ายทอดให้กับเกษตรกรและศึกษาหาความรู้ พร้อมทั้งให้ได้รู้จักและทดลองใช้งานนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรใหม่ของคูโบต้าด้วย โดยมีตัวอย่างองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่ใช้ในฟาร์ม ล้วนเป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลอันทันสมัยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรตัวเอง ซึ่งคณะผู้บริหารต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก…

คณะผู้บริหาร "ดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตรฯ" (CDA) รุ่นที่2 ดีป้า ศึกษาดูงาน  "GISTDA" และ "สยามคูโบต้า ฟาร์ม" จ.ชลบุรี คณะผู้บริหาร "ดิจิทัล ด้านธุรกิจเกษตรฯ" (CDA) รุ่นที่2 ดีป้า ศึกษาดูงาน  "GISTDA" และ "สยามคูโบต้า ฟาร์ม" จ.ชลบุรี