"อาชีวะ" พัฒนาบุคลากร รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่

24 Nov 2020

วันนี้ (24 พ.ย.63) นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศ.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ใหม่ และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ กระทรวงอุตสาหกรรม

"อาชีวะ" พัฒนาบุคลากร รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่

นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีภารกิจหลักในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพ และมีนโยบายที่จะให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งเป็นแกนนำทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของประเทศ โดยประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการ การใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อการพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากรในการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และการมุ่งเน้นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สอศ.มีความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ให้สอดคล้อง และเป็นไปตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยปัจจุบันมีสถานศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางานยนต์ไฟฟ้า ทั้งภาคปกติ และระบบทวิภาคี รวมทั้งสิ้น 16 แห่ง เพื่อรองรับตลาดแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่กำลังจะขยายฐานการลงในทุนประเทศไทยในอนาคต ตามนโยบายของรัฐบาล 4.0 ซึ่งได้กำหนดโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมให้เข้าสู่การขับเคลื่อนนวัตกรรม โดยที่อุตสาหกรรมยานยนต์เป็น 1 ใน 10 ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ด้านนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวต่อไปว่า การลงนามความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนแรงงานทักษะในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม กระทรวงอุตสาหกรรมมีเป้าหมายที่จะรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาและเพิ่มทักษะบุคลากร ซึ่งจะสามารถเสริมสร้างความสามารถของประเทศ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาคการผลิตในปัจจุบันไปสู่ภาคการผลิตและการบริการที่มีศักยภาพ