MACO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามมาตราการป้องกัน COVID-19

18 Aug 2020

นายพุน ฉง กิต ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมคณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ MACO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยนำเสนอวาระแจ้งเพื่อทราบและพิจารณารวมทั้งสิ้น 8 วาระ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 และสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 (งวด 1 มกราคม 2563 – 31 มีนาคม 2563) ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (งวด 1 กรกฎาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) และสำหรับ

MACO จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามมาตราการป้องกัน COVID-19

งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับงวดครึ่งปีแรกของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 51,983,770.97 บาท เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ภายใต้วิกฤต COVID-19 บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รวมทั้งคำนึงถึงกฎหมายข้อกำหนดเคร่งครัด ได้แก่ การตั้งจุดตรวจคัดกรอง ตั้งจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ การกำหนดระยะห่างทางสังคมเพื่อไม่ให้เกิดความแออัด การจัดจำนวนที่นั่งผู้ถือหุ้น ภายในห้องประชุมไม่เกิน 90 ที่นั่ง การกำหนดให้มีการเช็คอิน-เช็คเอาท์บนแอพพลิเคชั่นไทยชนะก่อนการลงทะเบียนเข้าประชุม การกำหนดให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่บริเวณที่จัดประชุม และใช้เวลาประชุมไม่เกิน 2 ชั่วโมง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม (live Streaming ) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์ เพียงเท่านั้นก็สามารถเข้ารับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ในทันที ซึ่งนับได้ว่าบริษัทฯ มีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความพร้อมในการปรับตัว และตอบสนองเทรนด์ New Normal ได้เป็นอย่างดี