รมช.มนัญญา ประชุมหารือหน่วยงานด้านอาหารฮาลาล ผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยสู่สากล

20 Aug 2020

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับผู้แทนที่เกี่ยวข้องด้านอาหารฮาลาล อาทิ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า การประชุมในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติให้มีการดำเนินการรับรองผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามและมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคชาวมุสลิมทั้งในและต่างประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงสาธารณสุข พิจารณาปรับปรุงกลไกและกฎระเบียบเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้ชัดเจน เหมาะสม และมีเอกภาพยิ่งขึ้น

รมช.มนัญญา ประชุมหารือหน่วยงานด้านอาหารฮาลาล ผลักดันมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยสู่สากล

รมช.มนัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการหารือในครั้งนี้ เป็นการร่วมพิจารณาการดำเนินงานด้านอาหารฮาลาล โดยในที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงกลไกและกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฮาลาล รวมทั้งการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่กระทำการไม่ถูกต้องตามหลักการฮาลาล อีกทั้งยังเป็นการผลักดันผลิตภัณฑ์และอาหารฮาลาลไทยสู่สากล ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพมาตรฐานอาหารปลอดภัย (Food Safety) ซึ่งจะทำให้ชาวมุสลิมได้ทานอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และสามารถส่งออกสินค้าและอาหารฮาลาลไทยไปทั่วโลกได้ ทั้งนี้ ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบสินค้าและอาหารฮาลาล หากมีการพบเจอการกระทำผิดจะต้องมีกฎหมายลงโทษ และสามารถเรียกคืนเครื่องหมายฮาลาลได้

กระทรวงเกษตรฯ พร้อมที่จะบูรณาการสินค้าฮาลาลร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะดูแลในส่วนของต้นทางในด้านการผลิต ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ซึ่งมั่นใจว่าชาวมุสลิมจะต้องได้ทานอาหารที่สะอาดและบริสุทธิ์ และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้” รมช.มนัญญา กล่าว