มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2562 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม

13 Aug 2020

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2562 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม แก่นางสาวศิริพร พรมวงศ์ ผู้ทุ่มเทเวลานำศิลปะและดนตรีมาสร้างคุณค่าและอาชีพแก่เยาวชนในคลองเตย และนายสัญชัย ยำสัน ผู้อุทิศเวลาและที่อยู่อาศัยจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข เป็นต้นแบบการทำดีและสร้างประโยชน์ให้สังคมไทย

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2562 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม

นายกฤษฎา เสกตระกูล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งส่งเสริมคนดีใน 7 สาขา และขยายผลความดีสู่สังคมไทยในวงกว้าง โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ทำความดี เป็นกำลังใจให้ผู้อุทิศตน เสียสละทำประโยชน์ต่อสังคม สร้างพลังให้สังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีป มอบรางวัล “ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ” โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ประจำปี 2562 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม ให้แก่ผู้อุทิศตนช่วยเหลือเยาวชนไทยในชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งได้แก่ นางสาวศิริพร พรมวงศ์ หัวหน้าโครงการ “คลองเตยดีจัง” ซึ่งเป็นโครงการดนตรีเพื่อการแบ่งปัน นำศิลปะและดนตรีมาเป็นเครื่องมือสร้างคุณค่าและอาชีพให้เยาวชนนานกว่า 6 ปี โดยทุ่มเทเวลาให้กับเยาวชนในเขตคลองเตย และเยาวชนด้อยโอกาสมาอย่างต่อเนื่อง และนายสัญชัย ยำสัน อาสาสมัครที่ผันตัวเองจากเด็กชุมชนคลองเตย มาเป็นผู้นำโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนแห่งนี้ โดยใช้บ้านและเวลาส่วนตัว ทุ่มเททำงานนานกว่า 20 ปีให้เยาวชนในคลองเตยกว่า 1,000 คนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข

ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ กรรมการผู้ก่อตั้งและเลขาธิการ มูลนิธิดวงประทีป กล่าวว่า ในนามของมูลนิธิดวงประทีป ขอชื่นชมคณะกรรมการมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องการเห็นการพัฒนาประเทศ ไม่เฉพาะทางด้านการเงินและการลงทุน แต่ต้องการเห็นการลงทุนทางสังคมด้วย โดยจัดทำ ”โครงการเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม” ให้เป็นต้นทุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โครงการที่ดีนี้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นเวลา 13 ปี มูลนิธิดวงประทีปเป็น 1 ใน 7องค์กรที่ได้รับการสนับสนุน ให้ค้นหาคนทำความดีในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปีนี้มูลนิธิดวงประทีปมีความภูมิใจในการเสนอบุคคล 2 ท่านที่ได้สรรสร้างสิ่งดีๆ ที่ทำได้ยากในชุมชนแออัด “แอ๋ม” หญิงเก่ง แกร่ง ที่ใช้เวลากว่า 6 ปี ดำเนินกิจกรรมกับเยาวชนกลุ่มเปราะบาง ที่เสี่ยงจะหลุดเข้าสู่เส้นทางที่เลวร้าย และ “ไฝ” ที่เติบโตในชุมชนแออัด และคิดว่าจะทำอย่างไรให้เด็กสลัมก้าวผ่านขวากหนามต่างๆ ไฝเข้าไปช่วยเติมพลังทางบวกให้ทุกฝ่ายทั้งครู ผู้ปกครอง และโดยเฉพาะตัวเด็ก ให้มีความหวัง มีพลัง ก้าวไปสู่ความสำเร็จ ถึงแม้ว่าการทำงานของ “แอ๋ม” และ“ไฝ” จะเป็นเหมือนโอเอซิสในทะเลทรายปัญหาในสลัม แต่หากได้รับการสนับสนุนทั้งในด้านนามธรรมและรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง โอเอซิสนั้นย่อมจะกลายเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ให้พืชพรรณไม้เติบโตออกดอกผลอย่างงดงามได้ในอนาคต

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงมุ่งมั่นเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารากฐานสำคัญของประเทศ ได้แก่ ด้านเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

“SET… Make it Work for Everyone”

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม 2562 สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและสังคม