อพท.ปลื้มผลประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใส ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1ในกลุ่มองค์การมหาชน ประจำปี 2563

02 Oct 2020

นายชูวิทย์ มิตรชอบ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งในปีนี้ อพท.ได้ผลการประเมิน 95.54 คะแนน หรือ อยู่ในระดับ AA ซึ่งได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ในกลุ่มการประเมินองค์การมหาชนทั้งหมด 55 หน่วยงาน และอยู่ในอันดับที่ 37 ของประเทศ จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน

อพท.ปลื้มผลประเมินคุณธรรม-ความโปร่งใส ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1ในกลุ่มองค์การมหาชน ประจำปี 2563

สำหรับผลการประเมิน 95.54 คะแนน ประกอบด้วยคะแนนจาก 10 ตัวชี้วัด 3 ด้านดังนี้ 1. คะแนน 95.09 จากผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 2. คะแนน 90.03 จากผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และ3. คะแนน 100 จากผลคะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งการคัดเลือกในครั้งนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า อพท. เป็นองค์การมหาชนของไทย สังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรองค์การมหาชนที่พร้อมเป็นองค์กรกลางในการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านการประสานส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคีการพัฒนาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการได้อย่างเป็นรูปธรรม