ชื่นชม! นศ.ว.การท่องเที่ยวฯ ม.ศรีปทุม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563

01 Oct 2020

นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัลเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณ เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม สมาคมคนของแผ่นดิน

ชื่นชม! นศ.ว.การท่องเที่ยวฯ ม.ศรีปทุม รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ “ต้าร์” อนาวิล ยารังษี นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดโดย สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ เพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชน บุคคลต้นแบบที่ทำความดี และสมควรที่รับเกียรติบัตร ยกย่อง เชิดชูเกียรติ อีกทั้งเพื่อเป็นที่ยอมรับต่อสังคมในด้านการมีคุณธรรม จริยธรรม และยังเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมสืบไป ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

สำหรับสมาคมคนของแผ่นดิน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดย ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรสาธารณะในการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกระดับสังคมไทยสู่ระดับนานาชาติโดยการส่งเสริม สนับสนุน เชิดชูเกียรติ และความสำเร็จ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคคลทั่วไปที่เป็นแบบอย่างที่ดีและทำคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม