ร่วมยินดี! ศิษย์เก่าโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล ประกาศเกียรติคุณผลการเรียนดี ระดับ ป.โท นิด้า

15 Sep 2020

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ (เจน) นายภูดิศ เอี่ยมศิริ ศิษย์เก่าวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม รหัส 55 และบุคลากร บริษัท Solution Creation Company Limited ตำแหน่ง Logistics and Warehouse Planner ในโอกาสที่ประสบความสำเร็จทางด้านการศึกษากับรางวัลประกาศเกียรติคุณผลการเรียนดี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยุกต์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อเร็วๆนี้

ร่วมยินดี! ศิษย์เก่าโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล ประกาศเกียรติคุณผลการเรียนดี ระดับ ป.โท นิด้า

อาจารย์ศุภลักษณ์ ไชยสิทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ในนามของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับศิษย์เก่าวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ที่สามารถศึกษาเล่าเรียนจนสอบได้รางวัลประกาศเกียรติคุณผลการเรียนดีในครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้กับศิษย์เก่าที่กำลังมุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโททุกๆสถาบันให้สำเร็จการศึกษาดังที่ตั้งใจไว้ และบัณฑิตวิทยาลัยโลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ทุกคนต้องยึดมั่นในปรัชญาที่ว่า “ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” และจงเป็นตัวอย่างที่ดี ให้กับรุ่นน้อง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน SPU ต่อไปด้วย