วศ.หารือผู้บริหารก.อุตสาหกรรมวิจัยเครื่องดื่มสารสกัด CBD

12 Mar 2021

วศ.เปิดบ้านต้อนรับผู้บริหาร ก.อุตสาหกรรม สถาบันอาหาร และผู้ประกอบการ หารืองานวิจัยเครื่องดื่มสารสกัด CBD ตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรมและผู้บริโภค

วศ.หารือผู้บริหารก.อุตสาหกรรมวิจัยเครื่องดื่มสารสกัด CBD

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้จัดประชุมหารืองานวิจัยพัฒนาเครื่องดื่มที่มีสารสกัด CBD ตอบโจทย์มุ่งเป้ากลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นหนึ่งใน Agile project ปี 2564 ของ วศ. เพื่อศึกษาปริมาณสารสำคัญที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคเพื่อรองรับความต้องการของตลาดรวมทั้งยกระดับผู้ประกอบการไปสู่อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงซึ่งจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ โดยมี นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และทีมนักวิทยาศาสตร์ วศ. เข้าร่วมประชุมพร้อมให้การต้อนรับ นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นางอนงค์ ไพจิตประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร ผู้ประกอบการภาคเอกชน และคณะ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น6 อาคารดร.ตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

นางสาวนีระนารถ แจ้งทอง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวภายหลังการประชุมว่า การส่งเสริมอุตสาหกรรมกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ถือเป็นนโยบายสำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล วศ. จึงได้จัดทำแนวทางและร่วมบูรณาการในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกัญชงสู่เชิงพาณิชย์ ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชน เช่น กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะปลูกกัญชงหรือเฮมพ์ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ฯลฯ ซึ่ง วศ. มีบทบาทสำคัญในการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนกัญชงสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ร่วมผลักดันกัญชงสู่พืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น การเพิ่มมูลค่าเส้นใยกัญชง การใช้ประโยชน์จากกัญชงตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากส่วนอื่นของกัญชงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงพัฒนาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากลเพื่อการส่งออกในอนาคตตอบโจทย์เศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ได้ร่วมประชุมกับหลายภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยดังกล่าวฯ ต้องขอขอบคุณทุกความเห็นที่ได้ร่วมกันเสนอมา อาทิ ข้อคิดเห็นด้านงานวิจัย CBD drink ด้านการทดสอบ CBD/THC ใน CBD drink และด้านการประเมินความปลอดภัยของผู้บริโภคซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ หลังจากนี้จะร่วมมือกันทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมตอบสนองความต้องการของตลาดเครื่องดื่มเสริมอาหารซึ่งเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพสามารถเก็บรักษาได้นาน ตลอดจนพัฒนาเครื่องดื่มจากกัญชงให้ถูกหลักวิชาการและมีคุณภาพสอดคล้องตามที่มาตรฐานกำหนดต่อไป

สำหรับผู้สนใจสอบถามข้อมูลโครงการ หรือสนใจธุรกิจดังกล่าวฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.สุวรรณี แทนธานี  หัวหน้ากลุ่มโครงการเชิงรุก กองพัฒนาธุรกิจฯ โทร 02-201-7000

วศ.หารือผู้บริหารก.อุตสาหกรรมวิจัยเครื่องดื่มสารสกัด CBD