เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เดินหน้าพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ยกระดับให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพ

19 Mar 2021

สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่สำคัญในการทำเกษตรเชิงธุรกิจแก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมประกายทอง ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เดินหน้าพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ยกระดับให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพ

นายวีระศักดิ์ บุญเชิญ เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาและสร้างคนรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคการเกษตรยุคใหม่ ผลักดันโครงการ Young Smart Farmer (YSF) เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่สนใจอาชีพเกษตรกร ให้รู้จักการบริหารจัดการการเกษตร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ พึ่งพาตนเองและเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นได้

สำหรับในปีงบประมาณ 2564 สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กำหนดแผนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer โดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้ เป็นการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมประกายทอง ชั้น 3 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรรุ่นใหม่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 40 ราย จากทั้ง 10 อำเภอ เนื้อหาของหลักสูตร ประกอบด้วย การวางกลยุทธ์ทางการตลาด การสร้างแบบจำลองธุรกิจ Business Model Canvas การยกระดับมูลค่าสินค้าเกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสาธิตและการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี ( ITC8)  โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 จังหวัดสุพรรณบุรี บรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่สำคัญในการทำเกษตรเชิงธุรกิจให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้ารับการพัฒนาให้เป็น Young Smart Farmer ให้สามารถยกระดับตนเองเป็นผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพได้

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี เดินหน้าพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ยกระดับให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรมืออาชีพ