สพร. 19 เชียงใหม่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับประชากรก่อนวัยผู้สูงอายุ เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

19 Feb 2021

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่แรงงานผู้สูงอายุ จำนวน 25 คน เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การปักผ้าเบื้องต้น เป็นการฝึกอาชีพเสริมเพื่อต่อยอดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่แต่เดิมนั้นทำผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เช่น เสื้อพื้นเมือง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดมือ ผ้าม่าน กระเป๋า เน้นการยกระดับฝีมือในเรื่องของการออกแบบลวดลายปัก การใช้สีด้ายกับงานปัก และการปักที่ลวดลายใหม่ๆ ต่อยอดพัฒนาสินค้าให้กับชุมชนผู้สูงอายุ สามารถเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และตรงกับความต้องการของตลาด สามารถจำหน่ายได้ในยุคปัจจุบัน สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับประชากรก่อนวัยผู้สูงอายุ เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ดำเนินการฝึกระหว่าง วันที่ 18-19, 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ วิสาหกิจชุมชนทศลักษเกษตร บ้านดอยซิว ต.ห้วยทราย อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

สพร. 19 เชียงใหม่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับประชากรก่อนวัยผู้สูงอายุ เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

สพร. 19 เชียงใหม่ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับประชากรก่อนวัยผู้สูงอายุ เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ