คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามฯ เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาดนตรีสากล

22 Apr 2021

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับนักศึกษาโครงการศึกษาภาคพิเศษ สาขาวิชาดนตรีสากล รุ่นแรก เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดนตรี โดยเน้นการเรียนการสอนด้านทักษะ ฝึกปฏิบัติจากอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ก้าวสู่วงการวิชาชีพ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.รามฯ เปิดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ สาขาวิชาดนตรีสากล

อาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดการเรียนการสอนภาคปกติ (วันเวลาราชการ) ใน 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชานาฏกรรมไทย สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม และสาขาวิชาดนตรีไทย และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่ไม่สะดวกเข้าเรียนในวันเวลาราชการ ทางคณะฯจึงเปิดโครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.00 น. ใน 2 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาการแสดงดนตรี (Music Performance) รับเฉพาะขับร้องและกีตาร์ และกลุ่มวิชาการแต่งเพลง (Song Writing) หลักสูตร 4 ปี จำนวน 139 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 169,500 บาท (แบ่งชำระ 8 งวด) คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

"การเปิดโครงการพิเศษครั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สนใจได้เรียนนอกเวลาราชการ และมีโอกาสพัฒนาทักษะด้านดนตรีให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเรียนการสอนด้านทักษะและฝึกปฏิบัติจากอาจารย์ประจำคณะและผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรี ศิลปิน และนักแต่งเพลงที่มากประสบการณ์ ทำให้ผู้เรียนมีศักยภาพพร้อมก้าวสู่วงการวิชาชีพด้านดนตรีสากลต่อไป"

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสมัครเรียนเป็นปริญญาที่ 2 โดยสามารถใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตได้ฟรีไม่เสียค่าทำเนียม (ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เท่านั้น)

ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ https://bit.ly/3sFinLW หรือสแกนผ่าน QR Code สอบถามรายละเอียดได้ที่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารสุโขทัย ชั้น 1 โทร. 0-2310-8296, Facebook: คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือที่ https://sites.google.com/