มั่นคงเคหะการ จับมือ ไมเนอร์ บำรุงราษฎร์ เดินหน้าปรับปรุงครัวโรงเรียน ปีที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนคุ้งบางกะเจ้า

23 Mar 2021

มั่นคงเคหะการ จับมือ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ดำเนินโครงการ "ชุมชนอยู่ดีมีสุข" ปีที่ 2 ปรับปรุงครัวโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน พื้นที่บางกะเจ้า  จ.สมุทรปราการ พร้อมวางแผนขยายผลสู่โรงเรียนอีก 6 ตำบลใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมสุขภาพและมาตรฐานความปลอดภัยด้านโภชนาการ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

มั่นคงเคหะการ จับมือ ไมเนอร์ บำรุงราษฎร์ เดินหน้าปรับปรุงครัวโรงเรียน ปีที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนคุ้งบางกะเจ้า

นางสาวดุษฎี ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ได้แก่ ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ดำเนินโครงการ "ครัวโรงเรียน" ภายใต้แนวคิด "ชุมชนอยู่ดีมีสุข" (Wellness Community) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนในชุมชนบนพื้นที่บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและโภชนาการที่ดีขึ้น โดยในปี 2563 ได้ดำเนินกิจกรรมปรับปรุงครัวของโรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมต้น มีนักเรียน กว่า 200 คน 

บริษัทฯ ได้เข้าไปดูแลด้านการปรับปรุงโครงสร้างต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ประกอบอาหาร พื้นบริเวณรอบโรงอาหาร การปรับปรุงท่อระบายน้ำและเพิ่มบ่อดักไขมัน สนับสนุนให้โรงเรียนจัดทำแปลงปลูกผักอินทรีย์ เพื่อให้มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขอนามัยและโภชนาการ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางด้านโภชนาการ เพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนให้มีสุขภาพที่ดีจากอาหารกลางวัน  ซึ่งบริษัทฯ มีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลชุมชน และเล็งเห็นว่าสุขภาพที่ดี เริ่มต้นที่ครัว ดังนั้นการสนับสนุนให้โรงเรียนปรับปรุงครัว และโรงอาหาร ให้มีมาตรฐาน รวมถึงการส่งเสริมความรู้ในเรื่องหลักโภชนาการที่เหมาะสมให้เด็กและเยาวชนจึงเป็นเรื่องที่ดี อีกทั้งเด็กยังสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปได้ด้วย  

ทั้งนี้ รูปแบบของโครงการฯ ในปีนี้ ยังคงเน้นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงครัวของโรงเรียนในทุกด้าน อาทิ การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานของการก่อสร้างอาคารครัวโรงเรียนให้มีความมั่นคงแข็งแรง จัดหาอุปกรณ์จำเป็นสำหรับใช้ในครัวที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ปรับปรุงจุดล้างภาชนะ รวมทั้งการปลูกฝังจิตสำนึกในด้านการคัดแยกขยะ โดยมีการนำขยะอินทรีย์มาผลิตเป็นน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก และก๊าซชีวภาพ รวมทั้งการปลูกผักสวนครัว เพื่อนำไปใช้ในการปรุงอาหารได้อย่างปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายให้กับโรงเรียน เป็นต้น

ภญ.อาทิรัตน์จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า "ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความยินดีที่ได้มีส่วนสำคัญ ในการดำเนินโครงการครัวโรงเรียน เป็นปีที่ 2 ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการให้มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีสุขอนามัยที่ดี ซึ่งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ จึงเล็งเห็นความจำเป็นที่มีส่วนช่วยเหลือสังคมให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยนำองค์ความรู้ด้านสาธาณสุข ตลอดจนประสบการณ์และความชำนาญการของบุคลากรเข้าไปสนับสนุนโครงการมาอย่างต่อเนื่อง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการผนึกกำลังความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กร ตลอดจนโรงเรียน และชุมชนในครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดพลังแห่งการเสริมสร้างสุขภาพดีของชุมชนอย่างยั่งยืน"

ด้านนายวิลเลียม ไฮเน็ค ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา ไมเนอร์ฯ เริ่มต้นด้วยการช่วยปรับปรุงครัวให้กับโรงเรียน และได้นำพนักงานเข้าไปช่วยดูแลและให้ความรู้เรื่องการจัดการด้านสุขอนามัยในการประกอบอาหารให้กับแม่ครัวโรงเรียน และได้ร่วมดำเนินโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่อง และในปี 2563  บริษัทฯ ได้ใช้ความชำนาญของพนักงานในส่วนต่าง ๆ เข้ามาช่วย เพื่อพัฒนา จัดระเบียบ และกระบวนการการประกอบอาหารให้ถูกหลักสุขอนามัย และทำให้แม่ครัวโรงเรียน สามารถทำการประกอบอาหารได้ง่าย สะดวก ปลอดภัยในการทำงานมากยิ่งขึ้น และได้ช่วยวางรูปแบบ และการจัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้ส่วนการจัดเตรียม ส่วนการประกอบอาหาร และส่วนการให้บริการอาหารแก่นักเรียน โดยครั้งนี้ไมเนอร์ ได้ส่งมอบตู้เย็นขนาดใหญ่เพื่อเก็บอาหารถนอมตามหลักสุขอนามัย ชั้นแบบตั้งพื้น และติดผนังเพื่อเก็บแยกประเภทอุปกรณ์ และภาชนะในการประกอบอาหาร อาหารแห้งได้เป็นสัดส่วน เพื่อส่งเสริมสุขนิสัยในการรับประทานอาหารของนักเรียน บริษัทได้เชิญชวนพนักงานจิตอาสาร่วมกันทำการติดตั้งอุปกรณ์จ่ายน้ำยาล้างมือ แผ่นป้ายความรู้ รวมถึงจัดเปลี่ยนโต๊ะรับประทานอาหารให้กับนักเรียนใหม่ ไมเนอร์เชื่อว่าการรับประทานที่มีโภชนาการ และผ่านการประกอบอาหารที่ถูกหลักสุขอนามัย ในโรงอาหารที่สะอาด จะช่วยให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

"จากผลการดำเนินงานปรับปรุงครัวโรงเรียนในปีแรก ที่โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก พบว่าแม่ครัวได้ให้ความสำคัญในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเด็กนักเรียน และเด็กนักเรียนยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิต เช่น รู้จักเลือกซื้ออาหารรับประทาน รวมทั้งโรงเรียนเองก็ยังได้รับการตรวจประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ว่ามีการพัฒนาครัวโรงเรียนได้ถูกสุขลักษณะมากขึ้นกว่าเดิม โดยหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง เพื่อย้ำเตือนให้ตระหนักถึงความสำคัญและเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ ทั้งนี้ บมจ.มั่นคงเคหะการ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์  และไมเนอร์ฯ  ได้มีเป้าหมายที่จะดำเนินกิจกรรมปรับปรุงครัวโรงเรียนให้ครอบคลุมพื้นที่บางกะเจ้าทั้ง 6 ตำบล เพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาพและมาตรฐานความปลอดภัยด้านโภชนาการ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ต่อไป" 

มั่นคงเคหะการ จับมือ ไมเนอร์ บำรุงราษฎร์ เดินหน้าปรับปรุงครัวโรงเรียน ปีที่ 2 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชนคุ้งบางกะเจ้า