AGC Chemicals Thailand ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อรวบรวมนำไปทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ

14 Jul 2021

AGC Chemicals Thailand ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อรวบรวมนำไปทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ สมทบทุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดซอยคีรี สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดปริมาณขยะมูลฝอย รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักในปัญหาของขยะที่เพิ่มมากขึ้น ยากต่อการกำจัด จนก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน

AGC Chemicals Thailand ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล เพื่อรวบรวมนำไปทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ