สสว. จับมือสถาบันอาหาร เดินหน้าพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเกลือ

28 Jun 2021

สสว. จับมือสถาบันอาหาร เดินหน้าพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเกลือ

สสว. จับมือสถาบันอาหาร เดินหน้าพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเกลือ

นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์กระเทียม ทุเรียน เกลือ สมุนไพร แปรรูปอาหารทะเล และแปรรูปประมงน้ำจืด (กุ้ง) ภายใต้โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปีงบประมาณ 2564 โดยนายวชิระ แก้วกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวถึงรายละเอียดของโครงการ ทั้งนี้มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเกลือ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และผู้ประกอบการบางส่วนเข้าร่วมการอบรมผ่านระบบ Zoom Meeting โดยผู้จัดงานมีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

โดยสถาบันอาหารได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยร่วมดำเนินการโครงการฯ ซึ่งการดำเนินกิจกรรม ในปีนี้นั้น จะประกอบไปด้วย 6 คลัสเตอร์ ได้แก่ คลัสเตอร์กระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ทุเรียน จังหวัดจันทบุรี เกลือ จังหวัดสมุทรสงคราม สมุนไพร จังหวัดสกลนคร แปรรูปอาหารทะเล จังหวัดกระบี่ และแปรรูปประมงน้ำจืด (กุ้ง) จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้จะมีการนำผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินการธุรกิจให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละกลุ่ม อาทิ จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตรมาตรฐานการผลิต หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หลักสูตรการพัฒนาคลัสเตอร์ เพื่อให้จัดทำแผนการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ หลักสูตรการตลาด และ การสร้างแบรนด์เชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้นำคลัสเตอร์ รวมถึงการทำเวิร์คชอป

นอกจากนี้ยังให้การส่งเสริมขยายช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ได้แก่ การนำสินค้าที่ได้รับการคัดเลือกไปจำหน่ายในงานแสดงสินค้าภายในประเทศ หรือจัดให้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจในรูปแบบออนไลน์กับคู่ค้าต่างประเทศ เป็นต้น

สสว. จับมือสถาบันอาหาร เดินหน้าพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเกลือ