กรมโยธาธิการและผังเมือง สนับสนุนบุคลากรร่วมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ

02 Aug 2021

นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ขยายวงกว้าง และแพร่ระบาดทั่วประเทศ ในขณะนี้ ทำให้เกิดปัญหาโรงพยาบาลต่างๆ ไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วย จึงสั่งการให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทั่วประเทศ ในฐานะหน่วยงานช่างระดับจังหวัด ร่วมสนับสนุนบุคลากรอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการร่วมเป็นคณะกรรมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามของจังหวัด ซึ่งได้ร่วมวางแผน ออกแบบ ประมาณราคา กำหนดผังบริเวณในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สำรวจพื้นที่ความเหมาะสมในการกำหนดสถานที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ตรวจสอบความพร้อมของอาคารให้เกิดความปลอดภัย ทั้งระบบตัวอาคาร ระบบจัดการน้ำเสีย และระบบระบายอากาศ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคลากรทางการแพทย์ และรองรับกับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

กรมโยธาธิการและผังเมือง สนับสนุนบุคลากรร่วมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ