สวนสัตว์นครราชสีมาเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมแผนงานนำนักเรียน เข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ฟรี ประจำปีงบประมาณ 2564

17 May 2021

สวนสัตว์นครราชสีมาเปิดรับสมัครโรงเรียนที่มีความสนใจนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Play & Learn ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้บริการองค์ความรู้ประเภทสวนสัตว์ ตลอดจนมีการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ตามบริบทและเอกลักษณ์เฉพาะของสวนสัตว์นครราชสีมา

สวนสัตว์นครราชสีมาเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมแผนงานนำนักเรียน เข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ฟรี ประจำปีงบประมาณ 2564

นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แจ้งว่า ฝ่ายการศึกษา ได้เปิดรับสมัครโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีตามแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ ซึ่งเปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ช่วงชั้นปฐมวัย - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อีกทั้งยังมีการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับช่วงชั้นของนักเรียนอีกด้วย โดยมีการแบ่งโปรแกรมกิจกรรมออกเป็น 2 โปรแกรม ดังนี้ 1.กิจกรรมโปรแกรม 1 วัน ประเภท (ไป-กลับ) จำนวน 41,434 คน 2. กิจกรรมโปรแกรม 2 วัน 1 คืน ประเภท(เข้าค่ายพักแรม) จำนวน 79,774 คน ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสิทธิพิเศษฟรี ดังนี้ 1. ค่าบัตรผ่านประตู 2.ค่าจอดรถ 3.ค่ารถไฟนำเที่ยวชมสวนสัตว์พร้อมด้วยอาหารและน้ำดื่มทั้งโปรแกรมไป-กลับ อีกทั้งนักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตของสัตว์ป่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้แก่นักเรียนและเยาวชน ได้ช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าอีกด้วย

โดยกิจกรรมจะมีทีมงานวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งน้อง ๆ นักเรียนจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นกิจกรรม ทั้งนี้กิจกรรม (Play & Learn) ยังดำเนินงานภายใต้มาตรการและแนวทางปฏิบัติ Zoo New Norm ดังนี้ 1.Extra Screening (การคัดกรองที่เข้มงวด) 2.Social Distancing (การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล) 3.Safety Tracking (ข้อมูลสุขภาพและการเดินทางของพนักงาน/สัตว์) 4.Deep Cleaning (การใส่ใจความสะอาด ทุกพื้นที่) และ 5.Touchless Experience (การลดการสัมผัส)

สวนสัตว์นครราชสีมา ขอเชิญชวนโรงเรียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา

สวนสัตว์นครราชสีมาเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมแผนงานนำนักเรียน เข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ฟรี ประจำปีงบประมาณ 2564
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit