PRAPAT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 แบบ E-AGM

05 May 2021

นายสืบพงศ์ เกตุนุติ (นั่งคนกลาง)  รองประธานกรรมการ , นายวีระพงค์ ลือสกุล (นั่งที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร,  นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ (นั่งที่ 4 จากขวา) กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ, นายสาธิต อนันตสมบูรณ์ (นั่งที่ 3 จากขวา) กรรมการอิสระ, นางสาวประภัสสร  จำปาทอง (นั่งที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท  บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี  2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ  พร้อมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท กำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พ.ค. 64  รวมเงินปันผลทั้งสิ้น 6,800,000 บาท และชี้แจงผลการดำเนินงาน  ในปี  2563   ณ สำนักงาน บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ถนนรัชดาภิเษก  แขวงสามเสนนอก   เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  เมื่อเร็วๆ นี้

PRAPAT จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2564 แบบ E-AGM

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit