พช.ตากใบ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

08 Jun 2021

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 นางปารีล๊ะ มะยูมิง พัฒนาการอำเภอตากใบ มอบหมาย นายธัญญ์วรทู วาก๊ะ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลนานาค นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตำบลนานาค ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้านปะดาดอ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน. (ผู้นำ อช.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) และครัวเรือนต้นแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัว เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564 พร้อมใจกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจไว้เป็นอเนกประการ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ จนเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร จึงได้ร่วมกันปลูกผักสวนครัวจำนวน 44 ต้น ประกอบด้วย ผักหวาน ตะไคร้  มะละกอ  มะนาว ออดิบ ขมิ้น ข่า ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ้านปะดาดอ หมู่ที่ 3 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส โดยยึดปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)

พช.ตากใบ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยกิจกรรมในวันนี้ถือได้ว่าเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอตากใบ กลุ่มภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบ ที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 44 ต้น เพื่อเป็นการรณรงค์ปลูกพืชผักสวนครัว สานพลังภาคีเครือข่าย สู่การสร้างความมั่นคงทางอาหารร่วมกัน จึงได้น้อมนำแนวทางโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาขยายต่อยอดสู่กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ จะทำให้พี่น้องประชาชน แกนนำของหมู่บ้านและตำบล ในอำเภอตากใบ เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน เกิดความรัก ความสามัคคี โดยใช้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ร่วมรณรงค์ สร้างเป็นวัฒนธรรมในการปลูกผักสวนครัว เพื่อเป็นต้นแบบให้หมู่บ้านอื่นได้ปฏิบัติตาม กลายเป็นวัฒนธรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้มีผักสวนครัวที่ปลอดภัยไว้บริโภคในครัวเรือน และเมื่อมีเหลือก็สามารถนำไปแบ่งปัน โดยเฉพาะในยามที่เกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและยังเป็นการสร้างคลังอาหารแก่ครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การดำเนินกิจกรรมฯดังกล่าว จึงมีเป้าหมายสำคัญ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ด้วยการปลูกผักสวนครัว จำนวน 44 ต้น ให้เป็นแหล่งอาหารที่มั่นคงของหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ รวมถึงเป็นการขยายผลการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้แก่พี่น้องประชาชน เยาวชน ลูกหลานต่อไป

พช.ตากใบ จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ