"สามัคคี คือ พลัง" บ้านท่าช้าง วัดโบสถ์ พิษณุโลก เมือง 3 ธรรม สร้าง "1 ตำบล 1 ถนนกินได้"

14 Jun 2021

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564 นางบำรุง พรหมแต้ม ผู้ใหญ่บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มสตรี  ภาคีเครือข่าย และประชาชนในหมู่บ้าน จัดกิจกรรม "1 ตำบล 1 ถนนกินได้" ภายใต้การน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 และโครงการพิษณุโลกเมือง 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก รักษ์โลก สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ณ บริเวณบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

"สามัคคี คือ พลัง" บ้านท่าช้าง วัดโบสถ์ พิษณุโลก เมือง 3 ธรรม สร้าง "1 ตำบล 1 ถนนกินได้"

นางบำรุง พรหมแต้ม ผู้ใหญ่บ้านท่าช้าง กล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่า "กิจกรรม "1 ตำบล 1 ถนนกินได้" ในวันนี้ ชาวบ้านท่าช้าง ได้ร่วมมือร่วมใจกันริเริ่มพัฒนาสร้างพื้นที่สีเขียว ที่ในอนาคตจะอุดมไปด้วยพืช ผักสวนครัว และสมุนไพร ไร้สารพิษ เป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้กับชุมชน สร้างคุณภาพชีวิตที่มั่นคง พอมี พอกิน พอใช้ มีความสุขพึ่งตนเองได้อย่างแท้จริง ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยการขับเคลื่อนนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวัดโบสถ์ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงนี้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นรอบที่ 3 ทุกครัวเรือนมีความวิตกไม่ออกนอกบ้าน ไม่ไปตลาด ก็ได้พืชผักสวนครัวที่บ้านมาประกอบอาหารบริโภคในครอบครัว ลดรายจ่าย เมื่อบริโภคเพียงพอแล้วจึงแบ่งปัน แลกเปลี่ยนกับครัวเรือนใกล้เคียง ไม่มีความเดือดร้อนใดๆ เป็นการลดความเสี่ยงการติดเชื้อ และการแพร่ระบาดได้อีกทางหนึ่ง

บ้านท่าช้าง มีครัวเรือนจำนวน 173 ครัวเรือน มีการปลูกผักสวนครัวครบทุกครัวเรือน อย่างน้อย 10 ชนิด ซึ่งถือเป็นสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือนที่สำเร็จในเบื้องต้น เราจึงเดินหน้าโดยการร่วมขับเคลื่อนโครงการพิษณุโลกเมือง 3 ธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก รักษ์โลก สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน มาเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความยั่งยืนและก่อประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณะ โดยใช้บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน 2 ฝั่งถนน ระยะทาง 1 กิโลเมตร นำร่องปลูกพืช ผักสวนครัว 5 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้ ชะอม แคขาว แคแดง ขี้เหล็ก ทั้งหมดจำนวน 650 ต้น โดยใช้กล้าพันธุ์ที่ชาวบ้านเพาะปลูกเอง จากกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ซึ่งการดำเนินการปลูกพืชผักบริเวณริมถนนภายในหมู่บ้าน มุ่งให้เป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้านและสามารถช่วยเหลือหมู่บ้านอื่นๆ ได้ทั้งตำบลในยามจำเป็น ภายใต้แนวคิด "ไม่มีเจ้าของ ทุกคนสามารถเก็บไปเป็นอาหารได้ และทุกคนช่วยกันบำรุงรักษา" และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ผู้สัญจรผ่านไปมา เห็นถึงวิถีของความพอเพียง คุณค่าของความสมัครสมานสามัคคี เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จในตำบลท้อแท้ ทั้งนี้ ตั้งเป้าจะขยายต่อไปให้มีเส้นทางมากกว่า 1 กิโลเมตร โดยชักชวนให้ทุกหมู่บ้านในตำบลมาร่วมด้วยช่วยกันปลูกผักสวนครัว สร้างแหล่งกระจาย แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์วัตถุดิบในชุมชน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร อีกทั้ง รณรงค์ให้ทุกหลังคาเรือนมีการคัดแยกขยะ มีการบริหารจัดการขยะ ทำน้ำหมักชีวภาพ และการดูแลรักษาความสะอาดครัวเรือนให้ถูกสุขลักษณะ สร้างชุมชนเกื้อกูล รักษาสิ่งแวดล้อม"

ในส่วนของกิจกรรม "1 ตำบล 1 ถนนกินได้" ของบ้านท่าช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการ "พิษณุโลกเมือง 3 ธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รวมพลังปลูกผัก รักษ์โลก" อันเป็นการต่อยอด และขยายผลการดำเนินโครงการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความยั่งยืน ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วน และพลังบวรในการขับเคลื่อน โดยมี 7 เป้าหมายหลักร่วมกัน คือ 1) ครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ 100% 2) ครัวเรือนมีถังขยะเปียก เพื่อทำปุ๋ยในการบำรุงต้นไม้ และแปลงผักสวนครัว 100% 3) ครัวเรือนมีการดูแลรักษาครัวเรือนให้มีความสะอาด สวยงาม 100% 4) สถาบันศึกษาทุกแห่ง(ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา) ปลูกผักสวนครัว/ไม้ผล 100% 5) วัดทุกแห่งปลูกผักสวนครัว/ไม้ผล 100% 6) มี "ตำบลต้นแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์ผัก" ตำบลละ 1 แห่ง 7) ถอดบทเรียน ตำบลต้นแบบ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" อำเภอละ 1 ตำบล

สำหรับอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก มีครัวเรือนทั้งหมด 9,552 ครัวเรือน โดยได้ร่วมปลูกพืช ผักสวนครัว ประจำครัวเรือน จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชนิด จำนวนกว่า 8,200 ครัวเรือน นอกจากนี้ อำเภอวัดโบสถ์ ยังได้จัดทำโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร "โครงการวิถีใหม่ ปลูกผักปลอดภัย สุขใจแบ่งปัน"  (1 ตำบล 1 ถนนกินได้) โดยใช้กลไกการขับเคลื่อน คือ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของอำเภอวัดโบสถ์ จำนวน 7 คณะ ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ตำบลท่างาม และตำบลคันโช้ง ซึ่งจะการดำเนินการให้ครบทั้งหมด 6 ตำบล ต่อไป

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญทุกท่าน มาร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้เกิดเป็นแบบอย่างและวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างสรรค์พลังบวกทางใจ เติมเรื่องราวดีๆ ให้สังคมไทยในภาวะวิกฤตที่มนุษยชาติต้องร่วมฟันฝ่าไปด้วยกัน โดยสามารถแบ่งปันเรื่องราวการปลูกผักภายในรั้วบ้านคุณผ่านช่องทางเฟซบุ๊กกลุ่ม 'ปลูกพืช ปลูกผัก ปลูกรัก กับพช. https://www.facebook.com/groups/756725805097591/

"สามัคคี คือ พลัง" บ้านท่าช้าง วัดโบสถ์ พิษณุโลก เมือง 3 ธรรม สร้าง "1 ตำบล 1 ถนนกินได้"