บสย. เปิดอบรมพนักงาน ภายใต้โครงการ FA Academy

04 Jun 2021

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ และนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน ร่วมเปิดโครงการ Financial Advisor Academy (FA Academy) ซึ่งจัดโดยฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บสย. เปิดอบรมพนักงาน ภายใต้โครงการ FA Academy

สำหรับ FA Academy เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร บสย. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะด้านการเงิน การตลาด การบริหารจัดการ และทักษะการเป็นที่ปรึกษา เพื่อที่จะสามารถนำไปให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือลูกค้า SMEs โดยจัดในรูปแบบการฟังบรรยาย การฝึกปฏิบัติ รวมทั้งการสังเกตการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ FA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) เป็นผู้บรรยาย ณ สำนักงานใหญ่ บสย. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564

บสย. เปิดอบรมพนักงาน ภายใต้โครงการ FA Academy