วว.ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 นิทรรศการ Hybrid ภายใต้แนวคิด "ศิลปะ วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ "

11 Nov 2021

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 พร้อมมอบรางวัล Prime Minister,s Science Award 2021 ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดขึ้นในรูปแบบนิทรรศการ Hybrid ภายใต้แนวคิด "ศิลปะวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์" (Art - Science - Innovation and Creative Economy) ระหว่างวันที่ 9-19 พฤศจิกายน 2564 ณ อิมแพค เมืองทองธานี โอกาสนี้ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนา ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศและนานาชาติ สู่การขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในการนี้ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ วว. พร้อมผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง อว. หน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ เอกชน ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ เวทีกลาง ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วว.ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 นิทรรศการ Hybrid ภายใต้แนวคิด "ศิลปะ วิทยาศาสตร์  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ "

วว. นำผลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาร่วมจัดงานในครั้งนี้ ผ่านกิจกรรม "TISTR  in  Wonderland" ณ  Hall 9  และนำเสนอผ่านนิทรรศการออนไลน์ www.tistr-science2021.com  ภายใต้ Theme "วว. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยสารชีวภัณฑ์และไม้ดอกไม้ประดับ"  ซึ่ง วว. นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ขับเคลื่อนนโยบาย BCG ของรัฐบาล ในด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ตลอดห่วงโซ่คุณค่า ช่วยลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรกรรม  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิต  รวมทั้งการพัฒนาคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับในระดับเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ  ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นรูปธรรม

วว.ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 นิทรรศการ Hybrid ภายใต้แนวคิด "ศิลปะ วิทยาศาสตร์  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ "