กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวาย ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง สมุทรสาคร

15 Nov 2021

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธาทำบุญเนื่องในโอกาสถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พร้อมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวาย ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง สมุทรสาคร

นายประทีป  ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงประชาชน ผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทรัพย์ร่วมทำบุญ เป็นจำนวนเงิน 3,721,183 บาท  (สามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)เพื่อนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และพระอารามหลวงพร้อมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

นายประทีป กล่าวต่อไปว่า วัดนี้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมเป็นวัดร้างไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ หลักฐานมีเนินดินซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของสังฆาวาส เนินดินนั้นเป็นที่ตั้งอุโบสถเก่า ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ราบไปหมดแล้ว ต่อมาได้มีพระภิกษุรูปหนึ่ง (ไม่ทราบฉายา) เดินทางมาจากธนบุรี ได้ชักชวนประชาชนมหาชัยร่วมก่อสร้างเสนาสนะขึ้น จึงเป็นวัดที่มีพระสงฆ์ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปี พ.ศ. 2401 ซึ่งมีชื่อว่า "วัดธรรมสังเวช" แต่ประชาชนเรียกว่า "วัดกระเจ็ด" (ตามชื่อคลอง) ต่อมา พ.ศ. 2439 เจ้าจอมมารดาโหมด ในรัชกาลที่ 5 ได้มาพักแรมอยู่ที่บริเวณวัดกระเจ็ด และขนานนามให้ใหม่ว่า "วัดเจษฎาราม" ต่อมาสมัยพระครูมหาชัยบริรักษ์ เป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะแขวง ได้ปลูกสร้างเสนาสนะขึ้นเป็นหลักฐานมั่นคง เช่น สร้างพระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ หอไตร เป็นต้น นอกจากนี้ วัดเจษฎารามได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมากว่า 140 ปี เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของทางราชการจังหวัดสมุทรสาคร มีโอกาสต้อนรับพระบรมวงศานุวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช และพระมาหาเถระที่มาเยี่ยมหลายรูป นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และสาธารณประโยชน์ ช่วยเชิดชูพระพุทธศาสนา จนได้รับพระราชทานยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2531

ประเพณีทอดผ้าพระกฐินเป็นประเพณีอันดีงาม มีการสืบทอดกันมาช้านาน ก่อให้เกิดความสามัคคีในระหว่างพุทธบริษัท นับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ที่ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ตามพระวินัยซึ่งเป็นไปตามพระบรมพุทธานุญาตได้บูชาพุทธโอวาทของพระบรมศาสดาทำตนให้เป็นประโยชน์โดยสละทรัพย์เพื่อประโยชน์ต่อพุทธศาสนาเป็นการสั่งสมบุญกุศลไว้ในภายภาคหน้า รวมถึงการสร้างทางไปสวรรค์และนิพพานให้แก่ตนเอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมบุญกฐินพระราชทานในครั้งนี้ เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาสืบไป

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวาย ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง สมุทรสาคร