ดีอีเอส ถวายกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

15 Nov 2021

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2564 ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในการนี้ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนเข้าร่วมพิธี โดยยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพรระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2564 มียอดบริจาคทั้งสิ้น 3,862,940 บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) พร้อมกันนี้ประธานในพิธีได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดชนะสงคราม และทุนการศึกษาโรงเรียนปรีย์ติธรรม วัดชนะสงคราม ในครั้งนี้ด้วย

ดีอีเอส ถวายกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

ดีอีเอส ถวายกฐินพระราชทานประจำปี 2564 ณ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร