"มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น" รับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำประโยชน์ ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

02 Nov 2021

"มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น" โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการร้านหนังสือสื่อความรู้ที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทยด้วยปณิธานอันแน่วแน่เราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งร่วมส่งเสริมสังคมรักการอ่านตลอดจนเพิ่มโอกาสการเข้าถึงหนังสือสำหรับเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน ให้นำความรู้ที่ได้ไปเสริมการเรียนรู้ สร้างทักษะพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

"มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น" รับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำประโยชน์ ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.เป็นประธานการประชุมบริหาร ตร. ครั้งที่ 9/2564 ผ่านระบบวิดีโอทางไกลโดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้าร่วมการประชุม ซึ่งก่อนเริ่มการประชุมฯ กำหนดให้มีการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงาน องค์กรผู้บริจาคทุนทรัพย์ สิ่งของในการสนับสนุนภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงาน/ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิธีมอบเข็มแม่นปืนกิตติมศักดิ์ให้แก่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(รอง ผบ.ตร.)

ทั้งนี้ในพิธีการ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ได้ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ "มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น" โดยคุณสวรรย์ พิภูษณานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งในปีนี้ทางมูลนิธิฯได้บริจาคหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 220 แห่ง และภายในงานยังมีหน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอีก 6 ราย ได้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์, สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย, บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, ธนาคารอาคารสงเคราะห์และมูลนิธิ จำนง ภิรมย์ภักดี

"มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น"และซีเอ็ดยึดมั่นเสมอถึงความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมส่งเสิรมสังคมรักการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนตลอดจนเพื่อนนักอ่านทุกท่านตามสโลแกนของซีเอ็ดที่ว่า "แรงบันดาลใจเริ่มต้นที่นี่"