มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศนโยบาย No Gift Policy การให้และการรับของขวัญหรือของกำนัลในเทศกาลปีใหม่ เป็นต้นแบบวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส

29 Dec 2021

ในฐานะที่เคยได้รับรางวัลในระดับต้นๆ ขององค์กรที่ได้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงออกประกาศนโยบายการให้ และการรับของขวัญ หรือของกำนัล (No Gift Policy) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรปฏิบัติเป็นตัวอย่างเสริมสร้างค่านิยม ทัศนคติ ให้เกิดความโปร่งใสป้องกันการรับผลประโยชน์ที่จะนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศนโยบาย No Gift Policy การให้และการรับของขวัญหรือของกำนัลในเทศกาลปีใหม่ เป็นต้นแบบวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส
  1. 1. มหาวิทยาลัยน้อมรับการแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามประเพณีนิยม ควรใช้บัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดี หรือการอวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แทนการรับหรือให้ของขวัญในโอกาสสำคัญต่าง ๆ
  2. 2. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย องค์กรและบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะแสดงความยินดี ความปรารถนาดี หรือขอรับพรจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย หรือผู้บังคับบัญชา ขอให้ปฏิบัติเนื่องในโอกาสกาลที่สำคัญโดยปฏิบัติด้วยความเรียบง่าย เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลพินิจหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

3. มหาวิทยาลัย คณะ และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องจัดทำหรือจัดหาของขวัญปีใหม่ให้แก่กันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องใช้งบประมาณในการจัดหาหรือจัดทำ มีข้อยกเว้นจะทำได้ต่อเมื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของคณะหรือหน่วยงานที่มีอยู่แล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์จากการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น