บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ วางใจแต่งตั้ง บลจ.กสิกรไทย จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 4

24 Dec 2021

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อพนักงาน กสท ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 4 นับตั้งแต่ปี 2557 โดยมีนางสาวสมศรี สุนทราภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ (ที่ 4 จากขวา) และนายวศิน วณิชย์วรนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บลจ.กสิกรไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติร่วมลงนาม พร้อมรับมอบสัญญา ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้

บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ วางใจแต่งตั้ง บลจ.กสิกรไทย  จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ต่อเนื่องเป็นวาระที่ 4