กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับเยาวชนเกษตรบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ไปฝึกงานในฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่น หวังกลับมาเป็นผู้นำด้านการเกษตรของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์การเกษตรของไทย

03 Dec 2021

กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดรับสมัครบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ไปฝึกงานจริงในฟาร์มเกษตรประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่ของไทยได้มีโอกาสเรียนรู้และศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง ทั้งการบริหารจัดการฟาร์มและการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ หวังเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญที่ได้รับจากการฝึกงานกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นมาปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพการเกษตรของตนให้ดียิ่งขึ้น และสนับสนุนให้เข้ามาพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็ง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับเยาวชนเกษตรบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ไปฝึกงานในฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่น หวังกลับมาเป็นผู้นำด้านการเกษตรของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์การเกษตรของไทย

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่เป็นบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 2526 จนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่าน การคัดเลือกในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 136 คน ซึ่งจากการติดตามผลภายหลังจากที่เดินทางกลับจากญี่ปุ่นพบว่า เยาวชนเกษตรส่วนใหญ่ยังคงประกอบอาชีพด้านการเกษตร ส่วนหนึ่งพัฒนาตนเองจนเป็นผู้นำเกษตรกรในชุมชน และท้องถิ่น รวมทั้งยังเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่ดี ได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์จากการเดินทางไปฝึกงาน ในฟาร์มเกษตรที่ประเทศญี่ปุ่น มาปรับใช้กับการทำการเกษตรของตนเอง และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรของตนเองได้อย่างมีคุณภาพด้วย

สำหรับในปีงบประมาณ 2565 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เปิดรับสมัครเยาวชนเกษตรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ หรือบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 9 ธ.ค. 64 โดยเยาวชนเกษตรที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สหกรณ์การเกษตรต้นสังกัด เมื่อเยาวชนเกษตรที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะ ด้านการเกษตรและฝึกภาษาญี่ปุ่น เป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางไปฝึกงานกับเกษตรกรญี่ปุ่นเป็นเวลา 11 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2565 - มี.ค. 2566 ซึ่งผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุระหว่าง 21 - 27 ปี จบการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ประกอบอาชีพทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก และสหกรณ์การเกษตรต้นสังกัดจะต้องยอมรับและพร้อมสนับสนุนให้ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการกลับมาทำอาชีพการเกษตร เมื่อสำเร็จจากการฝึกงานและเดินทางกลับจาก ประเทศญี่ปุ่นแล้ว

ทั้งนี้ การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Farmers มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย ซึ่งผู้แทนเยาวชนเกษตรไทยที่จะเดินทางไปฝึกงานกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมพัฒนา และยกระดับภาคการเกษตรไทยในอนาคต จึงขอให้ตัวแทนเยาวชนเกษตรไทยตั้งใจเรียนรู้ อดทน มีวินัย นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการเดินทางไปฝึกงานครั้งนี้ ให้กับเกษตรกรรายอื่น ๆ ภายในชุมชนของตนเองด้วย โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์หวังว่าตัวแทนเยาวชนเกษตรไทยจะสามารถเป็นผู้นำในการพัฒนาการประกอบอาชีพการเกษตรในหมู่บ้าน ตำบล ชุมชน และภูมิลำเนาของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนเกษตรให้เข้ามาเป็นผู้นำในการพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรของไทยให้เข้มแข็งต่อไป

โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตร และสหกรณ์กับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Agricultural Exchange Council: JAEC) เยาวชนเกษตรไทยจะได้เดินทางไปฝึกงานการทำเกษตรในสาขาต่าง ๆ ดังนี้ ข้าว ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และเรือนเพาะชำไม้ผล ได้แก่ แอปเปิ้ล แพร์ องุ่น และฟาร์มปศุสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ โคนม ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 11 เดือน ซึ่งจะเป็นการ สร้างโอกาสแก่เยาวชนเกษตรของไทยได้เรียนรู้เทคนิคการทำฟาร์ม ทักษะการจัดการ ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์การเกษตร ในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งเรียนรู้บทบาทสังคมชนบทในญี่ปุ่น โดยผ่านการใช้ชีวิต การทำงาน และเรียนรู้ร่วมกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกษตรกรไทยและญี่ปุ่น และเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประเพณี ระหว่างทั้งสองประเทศอีกด้วย

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับเยาวชนเกษตรบุตรหลานสมาชิกสหกรณ์ไปฝึกงานในฟาร์มที่ประเทศญี่ปุ่น หวังกลับมาเป็นผู้นำด้านการเกษตรของชุมชน และสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์การเกษตรของไทย