บสย. จัดประชุม Town Hall Meeting ครั้งที่ 3/2564

15 Sep 2021

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานจัดงานพนักงานทุกระดับ ครั้งที่ 3/2564 (The 3rd Town Hall Virtual Meeting 2021) ภายใต้คอนเซ็ปต์ TCG Next CHAPTER การนำพา บสย. เติบโตและก้าวไปข้างหน้า พร้อมปรับตัวภายใต้สถานการณ์ในยุคโควิด-19 โดยเนื้อหาสำคัญประกอบด้วย 5 ข้อ 1.การประกาศผลดำเนินงานด้านการค้ำประกันสินเชื่อในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-ส.ค.2564) ซึ่งมียอดค้ำฯ เติบโตจากปีที่ผ่านมาถึง 23.5% 2.การแจกแจงรายละเอียดโครงการค้ำประกันสินเชื่อ พ.ร.ก. ฟื้นฟู ระยะที่ 2 3.การชี้แจงถึงวิสัยทัศน์ -พันธกิจการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์ Enabler 4 โดยชี้ให้เห็นว่า พนักงาน บสย. ทุกคนมีบทบาทเกี่ยวข้องกับ Stakeholder 4.การประกาศคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ บสย. (ITA) ประจำปี 2564 ซึ่งในปีนี้ บสย. ได้รับคะแนนผลการประเมิน 91.58 คะแนน อยู่ในระดับ A และ 5.ยกย่องชมชยและขอบคุณพนักงานจิตอาสา Call Center หมอพร้อม ทั้ง 11 คนจากฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เสียสละและทุ่มเทในการมาเป็นอาสาสมัครเข้ามาทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจและข้อมูลที่ถูกต้อง ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน บสย.

บสย. จัดประชุม Town Hall Meeting ครั้งที่ 3/2564

พร้อมกันนี้ ในการประชุมพนักงานทุกระดับครั้งนี้ คณะผู้บริหาร บสย.  ยังได้ร่วมประกาศนโยบายการทำงานของแต่ละส่วน เพื่อให้พนักงานได้รับทราบถึงความสำเร็จ และส่วนไหนที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น นอกจากการประกาศผลดำเนินงานและเป้าหมายไปสู่อนาคตที่ดีขององค์กรแล้ว ในงานการประชุมพนักงานทุกระดับครั้งนี้ ยังให้พนักงานทุกคนได้ร่วมจัด Farewell ให้กับผู้บริหารที่เกษียณอายุประจำปี 2564 ซึ่งมีทั้งหมด 2 ท่าน

สำหรับการจัดกิจกรรมการประชุมพนักงานทุกระดับ ครั้งที่ 3/2564 มีพนักงาน บสย. เข้าร่วมกว่า 300 คน ในรูปแบบ  Virtual Meeting โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Live Streaming ณ ห้องอบรม ชั้น 17 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564

 

บสย. จัดประชุม Town Hall Meeting ครั้งที่ 3/2564