EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มบริษัทเมอร์เมด มาริไทม์ ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเล รุกตลาดตะวันออกกลาง เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

17 Sep 2021

EXIM BANK สนับสนุนทางการเงินจำนวน 100 ล้านบาท ให้กลุ่มบริษัทเมอร์เมด มาริไทม์ ในเครือบริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) นำไปใช้เสริมสภาพคล่องธุรกิจบริการงานนอกชายฝั่ง วิศวกรรมโยธาใต้น้ำ ตามภารกิจสร้างอุตสาหกรรมของประเทศที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและเสริมศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก

EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มบริษัทเมอร์เมด มาริไทม์ ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเล รุกตลาดตะวันออกกลาง เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และนายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) (TTA) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 100 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) (เมอร์เมด) ในเครือบริษัท TTA ผู้ให้บริการงานนอกชายฝั่งและวิศวกรรมโยธาใต้น้ำมายาวนานกว่า 30 ปี ให้พร้อมรุกตลาดในภูมิภาคตะวันออกกลาง ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564

กรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า EXIM BANK ให้การสนับสนุนกลุ่มบริษัทเมอร์เมดภายใต้มาตรการ "สินเชื่อ Global อุ่นใจ" ซึ่งเป็นสินเชื่อระยะยาว สูงสุด 5 ปี เพื่อให้บริษัทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการให้บริการระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางได้อย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มบริษัทเมอร์เมดเป็นผู้ประกอบการไทยเพียงรายเดียวที่ได้รับการยอมรับจากบริษัทน้ำมันชั้นนำทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในกลุ่มตะวันออกกลาง จะนำไปใช้บริหารจัดการกองเรือสนับสนุนปฏิบัติงานนอกชายฝั่ง 3 ลำ ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เพื่อดำเนินงานวิศวกรรมใต้ทะเลในทุกระดับน้ำซึ่งมีความซับซ้อนและท้าทาย รวมทั้งเป็นการสนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด-19

"การสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK ครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมปรับปรุงการปฏิบัติงานธุรกิจบริการด้านพาณิชยนาวี รุกตลาด New Frontier เพิ่มมากขึ้น โดยสอดคล้องกับภารกิจของ EXIM BANK ในการซ่อม สร้าง เสริมผู้ประกอบการทุกระดับในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการของภาคธุรกิจและผู้บริโภคในปัจจุบันและอนาคต" ดร.รักษ์กล่าว

EXIM BANK สนับสนุนกลุ่มบริษัทเมอร์เมด มาริไทม์ ผู้ให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเล รุกตลาดตะวันออกกลาง เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน