คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา นำเสนอแนวทางพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

08 Sep 2021

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานของคณะ โดยมีคณบดีและบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์ ให้การต้อนรับ กับกิจกรรมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๒ ณ คณะสหเวชศาสตร์ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา โดยมี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา หมั่นดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ให้การต้อนรับ และร่วมรายงานถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา และนำเสนอแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา นำเสนอแนวทางพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

"ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทางคณะสหเวชศาสตร์ จะนำโครงการ ๑ คณะ ๑ ชุมชนนวัตกรรม เพื่อสร้างเยาวชนอาสาสมัครนักกายภาพบำบัดประจำครอบครัว และพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการเป็นผู้ช่วยเหลือ ดูแลผู้สูงอายุ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียง โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับชุมชน ผ่านการอบรมเชิงปฎิบัติการในการให้การดูแลทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ตามจุดมุ่งหมายที่ทางคณะได้ตั้งไว้ คือ ไกลหรือใกล้ก็อุ่นใจด้วยกายภาพบำบัด" คณบดีสหเวชศาสตร์กล่าว

ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้บริหาร ร่วมพูดคุย นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน การบริหารจัดการของทุกหน่วยงาน และร่วมจัดระเบียบในการบริหารจัดการภายในคณะสหเวชศาสตร์ เพื่อสร้างความพร้อมในการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ ความเป็นเลิศด้านจัดการศึกษาในสาขาวิชาสหเวชศาสตร์ ของภาคเหนือ ต่อไปในอนาคต

คณะสหเวชศาสตร์ ม.พะเยา นำเสนอแนวทางพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕