HSBC ร่วมกับ สวทช. เปิดตัวโครงการ "COVID-19 กับชีวิตที่เปลี่ยนไป เราทำอะไรได้บ้าง" ให้โอกาสให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ สร้างสรรค์สื่อประกวดออนไลน์

06 Sep 2021

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ธนาคารเอชเอสบีซี ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ทำพิธีเปิดโครงการแข่งขันสร้างสื่อ ภายใต้แนวคิด "COVID-19 กับชีวิตที่เปลี่ยนไป เราทำอะไรได้บ้าง" กิจกรรมดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารฯ ให้การสนับสนุนผ่านทางมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

HSBC ร่วมกับ สวทช. เปิดตัวโครงการ "COVID-19 กับชีวิตที่เปลี่ยนไป เราทำอะไรได้บ้าง" ให้โอกาสให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ สร้างสรรค์สื่อประกวดออนไลน์

ดร.ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กล่าวว่า กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้มีความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และไอที เป็นงานที่ทำร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มาตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบันรวม 10 ปี จากเริ่มต้นเพียง 5 แห่ง ปัจจุบันมีการดำเนินงานในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน 18 แห่ง และสถานพินิจฯ 19 แห่ง รวมทั้งสิ้น 37 แห่ง ในปี 2564 นี้ ได้รับการสนับสนุนจากทางธนาคารเอชเอสบีซี ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มเติม นอกจากหลักสูตรทางด้านไอทีแล้วยังมีหลักสูตรทางด้านการจัดการการเงินและการออม การทำงานจิตอาสาจิตสาธารณะ ซึ่งก็หวังว่าเด็กและเยาวชนจะได้นำทักษะความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานอาชีพ

พ.ต.ท. วรรณพงษ์  คชรักษ์  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กล่าวว่า กรมพินิจฯ ให้ความสำคัญกับชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ มีคุณค่ามีความสำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะให้กับเด็ก แม้สถานการณ์โควิดไม่เกิดขึ้น เทคโนโลยีดิจิทัลก็มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอยู่แล้ว โควิดทำให้เราต้องปรับตัวอย่างกะทันหันมาอยู่กับเทคโนโลยีมากขึ้น การได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสื่อในครั้งนี้ จึงอยากให้น้อง ๆ เข้าใจและตระหนักถึงโอกาสที่ได้รับที่จะได้พัฒนาความรู้และทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ มีคุณค่ากับตนเอง สามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตได้ ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนกรมพินิจฯ และให้โอกาสแก่เด็กและเยาวชน

ในส่วนของธนาคารเอชเอสบีซี คุณรสกมล วงศ์เชาวนาถ Head of Corporate Sustainability กล่าวว่า ธนาคารเอชเอสบีซี (HSBC) ในฐานะธนาคารพาณิชย์แห่งแรกในประเทศไทยที่เริ่มดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2431 มีเจตนารมณ์ที่จะร่วมพัฒนาประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สังคมและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติ นับเป็นสิ่งที่ธนาคารให้การสนับสนุนมาโดยตลอด โครงการนี้จะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์และพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิตัลให้แก่น้อง ๆ เยาวชนได้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยหากมีโอกาส ก็จะนำพี่ ๆ พนักงานจากธนาคารมาร่วมเป็นอาสาสมัครแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับน้อง ๆ ด้วย

ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช  กรรมการผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ในฐานะหน่วยงานดำเนินการ ได้กล่าวถึงการแข่งขันในครั้งนี้ว่าต้องการให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะทางด้านไอทีอย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมทำในยามว่าง โดยเฉพาะช่วงปิดเมืองเพราะสถานการณ์โควิด การได้ทำงานที่ท้าทายภายใต้ข้อจำกัดในช่วงนี้จะเป็นการระเบิดความคิด ปล่อยพลัง และสร้างแรงบันดาลใจที่ดีในการใช้ไอทีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ น้อง ๆ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันใน 3 รูปแบบ โดยไม่จำกัดจำนวน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ หนังสั้น คลิป TikTok และออกแบบมาสคอต ชิงเงินรางวัลเงินสดมากกว่าสามหมื่นบาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตรเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดงสำหรับน้อง ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและส่งใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย

HSBC ร่วมกับ สวทช. เปิดตัวโครงการ "COVID-19 กับชีวิตที่เปลี่ยนไป เราทำอะไรได้บ้าง" ให้โอกาสให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ สร้างสรรค์สื่อประกวดออนไลน์