เจาะแนวโน้ม Bio-Circular-Green Model ในอุตสาหกรรมชีวภาพไปกับงานสัมมนาโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 1 พ.ย.นี้

25 Oct 2021

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันพลาสติก จัดงานสัมมนา เรื่อง BCG MODEL จะไปในทิศทางใด จะพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพได้อย่างไร แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เจาะแนวโน้ม Bio-Circular-Green Model ในอุตสาหกรรมชีวภาพไปกับงานสัมมนาโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 1 พ.ย.นี้

ทั้งนี้ Bio-Circular-Green Economy model หรือ BCG model เป็นรูปแบบทางเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรชีวภาพ เพื่อสร้างสรรค์สินค้าที่มีมูลค่าสูง โดยคำนึงถึงการนำวัสดุต่าง ๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันพลาสติกได้เล็งเห็นถึงจุดแข็งของประเทศไทย ซึ่งมีทั้งภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมมีการเพาะปลูกอ้อย ทำให้มีผลผลิตต่อไร่ที่สูง สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันอุตสาหกรรมชีวภาพ นำไปสู่การยกระดับผู้ประกอบการและเกษตรกร และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอ้อยและน้ำตาลทราย จึงได้ดำเนินโครงการการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ (BIO ECONOMY NON-FOOD) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพิ่มมูลค่าอ้อยและน้ำตาล
  2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
  3. การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การนำอ้อยหรือผลผลิตจากอ้อยมาเป็นวัตถุดิบนำร่องของอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทย เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบดังกล่าว ให้สอดคล้องกับการผลักดันอุตสาหกรรมด้านชีวภาพตามนโยบายของรัฐบาลนั้น เพื่อวางรากฐานของระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมชีวภาพของภูมิภาคในอนาคต

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อดังกล่าวได้ตามรายละเอียด ดังนี้

BCG MODEL จะไปในทิศทางใด จะพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพได้อย่างไร

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้

B : BIO ECONOMY
C : CIRCULAR ECONOMY
G : GREEN ECONOMY
เพิ่มมูลค่าและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ผ่านระบบ ZOOM

สมัครเลย FREE ไม่มีค่าใช้จ่าย