ทีเซลส์ พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ได้รับผลคะแนนระดับดีมาก ร้อยละ 99.70"

28 Oct 2021

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ได้รับผลประเมินตัวชี้วัดขององค์การมหาชน "การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" หัวข้อ การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับผลประเมินตัวชี้วัดขององค์การมหาชนในคะแนนระดับดีมากถึงร้อยละ 99.70

ทีเซลส์ พัฒนาระบบบัญชีข้อมูล นำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ  ได้รับผลคะแนนระดับดีมาก ร้อยละ 99.70"

ทีเซลส์ (TCELS) ยังคงมีการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) และจะรักษาระดับการทำงานให้ได้มาตราฐานอย่างต่อเนื่อง