มทร.ธัญบุรี จับมือ บีเอทีซี พัฒนาและยกระดับด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

18 Oct 2021

เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2564 รศ.ดร สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) และ พลอากาศโทเดชิศร์ เจริญวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาและยกระดับด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย บูรณาการความรู้จากการเรียนการสอนกับสถานการณ์ในการทำงานที่เกิดขึ้นจริง ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา มทร.ธัญบุรี

มทร.ธัญบุรี จับมือ บีเอทีซี พัฒนาและยกระดับด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

รศ.ดร สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ในการพัฒนายกระดับการเรียนการสอนและการวิจัย การอบรม การฝึกงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านอุตสาหกรรมบริการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การพยาบาล บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และสาขาที่จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สนับสนุนให้นักศึกษา คณาจารย์ ฝึกปฏิบัติในพื้นที่จริง สร้างประสบการณ์วิชาชีพ บูรณาการการทำงานในพื้นที่ สถานประกอบการ จำนวน 25 คน หรือ ตามจำนวนที่จะตกลงกันเพิ่มเติมในอนาคต สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการบริการวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและยกระดับการจัดการศึกษาในด้านอุตสาหกรรมการบริการการบิน วิศวกรรมอากาศยาน ด้านพยาบาลและสุขภาพความปลอดภัยในการเดินทาง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสุขภาพ สำหรับการให้บริการ

ทางด้าน พลอากาศโทเดชิศร์ เจริญวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เผยว่า ในพัฒนาและยกระดับด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ด้านอุตสาหกรรมการบริการการบิน เช่น คุณภาพบัณฑิตสาขาอุตสาหกรรมการบริการการบินมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกบัณฑิตของสถานประกอบการ ด้านวิศวกรรมอากาศยาน เช่น การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน พัฒนายกระดับทักษะฝีมือของนักศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานนายช่างภาคพื้นของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ด้านการพยาบาลและสุขภาพความปลอดภัยในการเดินทาง พัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้และสมรรถนะในการดูแลผู้โดยสารและสร้างมาตรฐานด้านสุขภาพอนามัยในการเดินทาง

การบูรณาการร่วมกันทั้งสององค์กร เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน และสร้างกลุ่มคนที่มีศักยภาพและเพิ่มพูนประสิทธิของบัณฑิต และผู้ปฏิบัติงานของสถานประกอบการ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ

มทร.ธัญบุรี จับมือ บีเอทีซี พัฒนาและยกระดับด้านการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย