ผถห.INSET อนุมัติเพิ่มทุน-แจกวอร์แรนท์ฟรี อัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนท์ พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่หนุนผลงานครึ่งปีหลังสดใส

07 Oct 2021

ผู้ถือหุ้น บมจ.อินฟราเซท (INSET) ไฟเขียวลดทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 308,000,000 บาท เป็น 307,999,983 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียน 153,999,991.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 307,999,983 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น เพื่อรองรับจัดสรรวอร์แรนท์ชุดที่ 1 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมฟรี! ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนท์ ฟาก "ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต" กรรมการผู้จัดการ ระบุมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และเตรียมเงินทุนรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต สร้างผลตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้นได้สม่ำเสมอ เดินหน้าลุยประมูลงานใหม่ หนุนผลงานครึ่งปีหลังสดใส

ผถห.INSET อนุมัติเพิ่มทุน-แจกวอร์แรนท์ฟรี อัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนท์ พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่หนุนผลงานครึ่งปีหลังสดใส

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) INSET เปิดเผยว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ("INSET-W1") จำนวนไม่เกิน 307,999,983 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่าและมีอัตราการจัดสรรเท่ากับ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออก และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1หน่วย ต่อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2 บาทต่อหุ้น เว้นแต่มีการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ทั้งนี้ได้อนุมัติให้บริษัทฯลดทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 308,000,000 บาท เป็น 307,999,983 บาท และ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวนไม่เกิน 153,999,991.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 307,999,983 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 615,999,966 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 461,999,974.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 923,999,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 307,999,983 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ("INSET-W1")

"วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของ INSET-W1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื่อรักษาสภาพคล่องเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท สำหรับการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจ ซึ่งเป็นโครงการที่จะเกิดขึ้นจากโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆในอนาคต ช่วยสร้างการเติบโตของทั้ง 3 ธุรกิจหลัก ทั้งธุรกิจให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center) ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน โครงข่ายโทรคมนาคม และคมนาคมขนส่ง และธุรกิจงานซ่อมบำรุงและบริการ โดยบริษัทมีแผนการเพิ่มสัดส่วนรายได้ในธุรกิจนี้ ซึ่งจะเป็นรายได้ประจำที่เกิดจากการทำสัญญาระยะยาวกับลูกค้า รวมถึงเป็นบริการที่ต่อยอดจากธุรกิจให้บริการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล (Data Center)โดยครอบคลุมงานซ่อมบำรุงทั้งส่วนงานโครงสร้างอาคาร และงานระบบภายในต่างๆของ Data Center"

เขากล่าวอีกว่า ภาพรวมการดำเนินธุรกิจในช่วงครึ่งปีหลัง ยังคงมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง และช่วยสนับสนุนให้ผลงานในปี 2564 จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ในระดับ 20% จากปีก่อน ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าประมูลงานใหม่เพิ่ม และจะช่วยผลักดันให้มูลค่างานในมือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถรับรู้รายได้ในระยะยาว ทำให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างสม่ำเสมอ