TWPC ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำความยั่งยืนประจำปี 2021 GCNT Forum ภายใต้แนวคิด "A New Era of Accelerated Actions" ส่งเสริมความยั่งยืนธุรกิจ พร้อมกู้วิกฤตโลกร้อน

12 Oct 2021

บมจ.ไทยวา (TWPC) ได้รับเชิญร่วมประชุมสุดยอดผู้นำความยั่งยืน ในงาน GCNT Forum 2021 (แพลตฟอร์มออนไลน์) จัดโดยสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศ (GCNT : Global Compact Network Thailand) ร่วมกับสหประชาชาติในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด "A New Era of Accelerated Actions" จุดมุ่งหมายเพื่อระดมพลังสมาชิก ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสหประชาชาติ ยกระดับความมุ่งมั่น กำหนดทางออก และค้นหาโอกาสในการรับมือกับวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตอกย้ำการเป็นผู้นำความยั่งยืนของไทยในอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหาร ที่ประกาศเจตนารมณ์ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ พร้อมแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างประโยชน์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ในระดับโรงงาน สู่ระดับสากล โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในงาน จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

TWPC ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำความยั่งยืนประจำปี 2021 GCNT Forum ภายใต้แนวคิด "A New Era of Accelerated Actions" ส่งเสริมความยั่งยืนธุรกิจ พร้อมกู้วิกฤตโลกร้อน

นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) หรือ TWPC ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมันสำปะหลัง และผู้นำตลาด โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นและเส้นก๋วยเตี๋ยว เปิดเผยว่า ในฐานะบริษัทอุตสาหกรรมการเกษตร และอาหาร ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์หลักในการส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารสู่ผู้บริโภคทั่วโลก ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการกู้วิกฤตโลกร้อนในครั้งนี้ พร้อมขับเคลื่อนสังคมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่น รวมถึงเกษตรกรในชุมชน ในการลดก๊าซเรือนกระจก มุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2050-2070 พร้อมกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะยาว พร้อมแก้ปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างประโยชน์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกู้วิกฤตโลกร้อน

"การประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัทฯ ที่เริ่มจากการผลักดันการเกษตรแบบยั่งยืนตั้งแต่การเพาะปลูก ร่วมกับส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นวัดผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงข้อมูลและหาวิธีการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ยังคงมีอยู่ตลอดห่วงโซ่คุณค่า นำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน"

"ปัจจุบัน ไทยวา มีการดำเนินกลยุทธ์จากการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ของพลังงานทดแทน มีการนำเอาของเหลือจากกระบวนการผลิต เช่น กากมันและน้ำเสียมาหมักเป็นไบโอแก๊สเพื่อผลิตเป็นพลังงานสำหรับใช้ในกระบวนการผลิต และการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคาของโรงงาน และโครงการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ หรือ "ไบโอพลาสติก" ซึ่งเป็นผลผลิตต่อยอดจากจากแป้งมันสำปะหลังของบริษัท และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ 100% สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ภาชนะ ถุงพลาสติก และของใช้ในการเกษตรทั่วไป ซึ่งสามารถช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้กระบวนผลิตของพลาสติกชีวภาพจากมันสำปะหลัง ยังลดการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจกเมื่อเทียบกับกระบวนการผลิตพลาสติกจากปิโตรเลียมถึง 5 เท่า ซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนได้ในอนาคต อีกด้วย" นาย โฮ เรน ฮวา กล่าวทิ้งท้าย

TWPC ร่วมประชุมสุดยอดผู้นำความยั่งยืนประจำปี 2021 GCNT Forum ภายใต้แนวคิด "A New Era of Accelerated Actions" ส่งเสริมความยั่งยืนธุรกิจ พร้อมกู้วิกฤตโลกร้อน