อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

15 Mar 2022

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี และผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ลงพื้นที่ตรวจรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณพรชัย เวชากร บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด ตู้เตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อชนิดความดันลบ จำนวน 1 เครื่อง และคุณฉัตรชัย แก้วบุตตา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงการให้บริการรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐานและครอบคลุมการรักษาโรคต่าง ๆ ร่วมถึงการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติทางด้านวิชาชีพ จึงได้มอบหมายให้คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับภารกิจด้านการให้บริการรักษาพยาบาล และด้านการจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพและตอบสนองต่อการพัฒนาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ โดย ครุภัณฑ์ตู้เตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อชนิดความดันลบ นี้ใช้สำหรับเตรียมยารักษาผู้ป่วยที่ปราศจากเชื้อโรค เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และนิสิตแพทย์ รวมถึงนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและในส่วนกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณนั้นนำมาให้บริการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยที่มีภาวะหรืออาการทางระบบทางเดินอาหาร โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง สำหรับการตรวจวินิจฉัย และการวิเคราะห์ค้นหาเชื้อก่อโรคผู้ป่วย รวมทั้งให้บุคลากรทางการแพทย์ นิสิตแพทย์และนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพได้เรียนรู้ ค้นคว้าและฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพอีกด้วย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ตรวจรับมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา