กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 2 มุ่งเน้นพัฒนาต้นแบบด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

17 Mar 2022

เมื่อวันที่ 10 - 11 มีนาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาลเครือข่ายท้องถิ่นต้นแบบด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ในความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พร้อมเป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดประชุมเครือข่ายและนวัตกรรมน้ำบาดาลแห่งชาติ ครั้งที่ 2 มุ่งเน้นพัฒนาต้นแบบด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกียรติกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุม และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "บทบาทของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลกับความมั่นคงด้านน้ำ" โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและหน่วยงานภายนอกมาเป็นคณะกรรมการร่วมตัดสินการประกวดและบรรยายมอบความรู้ รวมถึงมีการเสวนาวิชาการถึงบทบาทชองชุมชนและเครือข่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อรองรับการจัดสรรน้ำบาดาลให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและอัตราการขยายตัวของสภาพเศรษฐกิจและประชากร พร้อมจัดนิทรรศการให้ความรู้ในด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านน้ำบาดาล ให้กับนักเรียน  นักศึกษา เครือข่ายท้องถิ่น บุคลากร และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

สำหรับผลการตัดสินรางวัลจากโครงการประกวดแนวคิดและนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล (GROUNDWATER INNOVATION CHALLENGE) ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอด 1 ปีที่ผ่านมา โดยมีผู้สมัครทั้งหมด 32  ทีมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  มีรายละเอียดดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 80,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ยังคงมุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านน้ำบาดาล ไปยังชุมชนและเครือข่ายท้องถิ่น อาทิ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ใช้น้ำบาดาล ตลอดจนสร้างเครือข่ายอย่างมีระบบให้เกิดเป็นต้นแบบด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนอีกด้วย  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารกลาง หรือ www.dgr.go.th