ปีทอง ร.ร.นานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ โรงเรียน ครู และนักเรียน ร่วมใจคว้ารางวัลเกียรติยศ

21 Mar 2022
  • ล่าสุด คว้ารางวัล 2022 International School Award for Diversity, Equity, Inclusion and Justice ตอกย้ำการให้ความสำคัญกับความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และพื้นเพความเป็นมา
  • เตรียมจัดงาน Open House 30 เม.ย.นี้ เผยบรรยากาศที่ทำให้ร.ร. ครู และนักเรียนสามารถคว้ารางวัลมาโดยตลอด
ปีทอง ร.ร.นานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ โรงเรียน ครู และนักเรียน ร่วมใจคว้ารางวัลเกียรติยศ

ใน 2 ปี ที่ผ่านมา นับว่าเป็น "ปีทอง" ของโรงเรียนนานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ซึ่งอยู่ในเครือไบรท์ตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ เตรียมจัดงาน Open House ในวันที่ 30 เมษายนนี้ ภายหลังจากที่โรงเรียน นักเรียน ครู และบุคลากร สามารถคว้ารางวัล และได้รับประกาศเกียรติคุณมากมาย ซึ่งตอกย้ำความเป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยและตะวันออกเฉียงใต้

ไบรท์ตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นแนวหน้าระดับสากลที่เปิดสอนอยู่ในสหราชอาณาจักร ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 The Best A Level Results ในประเทศไทย

แม้จะเปิดสอนมาเพียงแค่ 5 ปีกว่าและที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของโรคโควิต-19 จะทำให้เกิดอุปสรรคในการเรียนการสอนอยู่บ้าง แต่ผลการเรียนโดยรวมของนักเรียนไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยกลุ่มนักเรียนชั้น Year 13 รุ่นแรกสามารถทำเกรด A* หรือ A ได้ 97% ในหลายวิชา ของการสอบ A Level ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดในประเทศไทย ในขณะที่ประเทศอังกฤษมีนักเรียนเพียง 47% เท่านั้นที่ทำคะแนนได้ระดับ A* และ A

จากผลการเรียนที่โดดเด่นดังกล่าวทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาจากไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ทั้งในสหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหราชอาณาจักร นอกจากนี้นักเรียนยังมีผลสอบ IGCSE ระดับ A*- B มากถึง 86% และได้ระดับ A* ถึง 52% ผลลัพธ์เหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงความเข้มแข็งทางวิชาการของไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ อย่างชัดเจน

Go Further Awards 2021

OxfordAQA ได้มอบรางวัล Go Further Awards 2021 ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรผู้มีความโดดเด่นทั่วโลก ซึ่งมีนักเรียน ครู และบุคลากรของไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ถึง 5 คนที่สามารถคว้ารางวัลนี้มาครอง รางวัลของนักเรียนได้แก่ รางวัล Gold Award จากการอุทิศตนให้กับการสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียนด้อยโอกาสในพื้นที่ท้องถิ่น, รางวัลนักเรียนที่ได้รับการยกย่องเรื่องการสละทุนทรัพย์ส่วนตัวจัดทำถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และรางวัลในเรื่องผลการเรียนที่โดดเด่นและการทำหน้าที่ประธานสภานักเรียนที่ดีมีความรับผิดชอบสูง

ทางด้านคุณครูอย่าง Mr. McCullough ก็ได้รับเลือกให้เป็น Outstanding Teacher Award โดยนักเรียนได้ลงมติเป็นเอกฉันท์ในการส่งชื่อเข้าชิงรางวัลนี้ เช่นเดียวกับ Mrs. Horridge ผู้เป็น Preparatory School Deputy Head ของไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ

2022 International School Award for Diversity, Equity, Inclusion and Justice

ล่าสุด โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล International School Awards ประจำปี 2022 for Diversity, Equity, Inclusion and Justice จากการส่งเข้าประกวดของโรงเรียนนานาชาติทั่วโลก  เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงการมุ่งบ่มเพาะให้นักเรียนเป็นผู้มีความโดดเด่นทุกๆ ด้านในแบบฉบับของตัวเอง ทั้งยังสร้างสังคมที่ปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขให้กับนักเรียนผู้มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และพื้นเพความเป็นมา

 Shortlisted for an International School Award

โครงการนี้ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลรอบสุดท้ายในด้านการเรียนการสอนที่ตระหนักถึงความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนจำนวนมาก โดยโปรแกรม Brighton Spark  ที่ออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน Year 8-10 ทั้งทักษะทางวิชาการและทักษะชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้อิสระด้วยตัวเองทั้งในและนอกเวลาเรียน การคิดเชิงวิพากษ์ หรือการบริหารตนเอง และเตรียมพร้อมในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และอีกหนึ่งรางวัลคือการทำประโยชน์เพื่อสังคม ที่นักเรียนของไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ รวบรวมสิ่งของและเงินบริจาคให้เด็กและผู้สูงอายุในชุมชนวังใหญ่ ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้โรงเรียนฯ ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้และผู้แบ่งปัน ตรงกับ concept ของโรงเรียนที่สอนให้เด็กรู้จักความมีน้ำใจหรือ Kindness

UK School of the Decade และ Top 100 Schools in The World

The Sunday Times หนังสือพิมพ์ชั้นนำของอังกฤษที่ดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 200 ปี ได้ยกย่องให้ไบรท์ตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ เป็น The Sunday Times' Most Prestigious Educational Award นอกจากนี้ไบรท์ตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ และไบรท์ตัน คอลเลจ อาบูดาบี ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน Top 100 Schools in The World ซึ่งการได้รับเกียรติยศดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมในทุกมิติของไบรท์ตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญระดับสากลเป็นมาตรฐานเดียวกันให้แก่ครอบครัวไบรท์ตันในโรงเรียนสาขาทุกแห่งทั่วโลก

Mr. Mike Walton, ครูใหญ่ของไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ว่า "ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งการเรียนการสอนและยกระดับทักษะต่างๆ ให้นักเรียน เพื่อสร้างความแตกต่างในเชิงบวกให้กับสังคมโลก และเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นเลิศในทุกด้านทั้งทางวิชาการและการพัฒนาตนเอง"

Oxbridge Project

เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านต่างๆ ของนักเรียนให้มีมาตรฐานสากล อันจะส่งผลให้สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษอย่างเช่น ออกซ์ฟอร์ด เคมบริดจ์ และ Ivy League ได้ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ จึงได้ริเริ่มโครงการ Oxbridge ขึ้น โดยจัดแนะแนวนักเรียน Sixth Form เกี่ยวกับเทคนิคการเตรียมตัวและเคล็ดลับสำหรับการสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดังกล่าว ทั้งนี้ได้ร่วมมือกับไบรท์ตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ อย่างใกล้ชิด เพื่อนำองค์ความรู้จากโรงเรียนต้นแบบในฐานะ School of the Decade ของสหราชอาณาจักร มาถ่ายทอดให้แก่นักเรียนโดยเฉพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ มีโอกาสสูงในการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษได้

British Citizen Award

นักเรียน Year 10 ของไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้รับเลือกให้คว้ารางวัล The British Citizen Youth Award จากการที่เธอมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนที่อยู่ในถิ่นห่างไกลความเจริญ โดยตลอด 3 ปีผ่านมา เธอได้จัดหาเงินทุนสำหรับจัดการขยะรีไซเคิลให้กับชุมชนในอินเดีย อีกทั้งยังสร้างแอพพลิเคชั่นช่วยจัดการขยะรีไซเคิล เพื่อนำผลกำไรไปสนับสนุนชุมชน สำหรับรางวัลดังกล่าวในแต่ละปีจะมีผู้ใหญ่ 60 คนและเยาวชนเพียง 30 คนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ การที่นักเรียนของเราได้รับรางวัลจึงสะท้อนให้เห็นว่า ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ไม่ได้บ่มเพาะให้นักเรียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังปลูกฝังจิตสำนึกการเป็นประชากรโลกผู้มีคุณภาพด้วย

ทุกรางวัลและเกียรติยศที่ได้รับมาตลอดปี 2021 ถึงต้นปี 2022 นี้ จึงไม่เพียงทำให้ปีที่ผ่านมาเป็นเสมือน "ปีทอง" ของ Brighton College Bangkok แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่เชื่อว่า เด็กทุกคนสามารถ เป็น"Be the best version of yourself"

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ขอเชิญท่านผู้ปกครองที่มีบุตร-หลาน อายุ 2-18 ปี สัมผัสการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ในงาน Open House วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 8.45 น. พร้อมรับข้อเสนอพิเศษ โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิ้งค์ https://forms.gle/4x7PecnqqtFbUqcP7

หรือสอบถาม โทร: +66 (2) 136 7898   มือถือ +66 (0) 89009111
Email: [email protected]
โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ
8/8 ซอยกรุงเทพกรีฑา, ถ.ศรีนครินทร์-ร่มเกล้าตัดใหม่, บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ปีทอง ร.ร.นานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ โรงเรียน ครู และนักเรียน ร่วมใจคว้ารางวัลเกียรติยศ ปีทอง ร.ร.นานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ โรงเรียน ครู และนักเรียน ร่วมใจคว้ารางวัลเกียรติยศ ปีทอง ร.ร.นานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ โรงเรียน ครู และนักเรียน ร่วมใจคว้ารางวัลเกียรติยศ
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit