มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ รูปแบบออนไลน์ ประจำปี 2564 ให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

24 Mar 2022

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ประจำปี 2564 โดยมี สุรเดช  เธียไพรัตน์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และ ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอบรมฯ เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  2564 และสิ้นสุดการจัดอบรมฯ ในวันที่ 22 มีนาคม 2565  ที่ผ่านมา กิจกรรมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ที่อยู่ภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" จำนวน 20 โรงเรียน เพื่อร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโภชนาการและการจัดอาหารกลางวันในโรงเรียน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโภชนาการ และต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางในการขยายกิจกรรมโภชนาการให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงต่อไป  

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ รูปแบบออนไลน์ ประจำปี 2564 ให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

ติดตามข่าวสาร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สามารถติดต่อได้ที่                 

Facebook: Ajinomoto Foundation Thailand มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย       

Website: https://ajinomotofoundation.or.th/

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ รูปแบบออนไลน์ ประจำปี 2564 ให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการ อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ