มรภ.สงขลา สืบสานประเพณี "ซอแรงเกี่ยวข้าว" ทุ่งใหญ่สารภี ชวนชุมชนร่วมเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิดอกพะยอม อนุรักษ์ประเพณีถิ่นใต้

24 Mar 2022

มรภ.สงขลา ชวนหน่วยงานเครือข่ายร่วมสืบสานประเพณี "ซอแรงเกี่ยวข้าว" ทุ่งใหญ่สารภี วิทยาเขตสตูล เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวหอมมะลิดอกพะยอม อนุรักษ์ประเพณีพื้นถิ่นภาคใต้ ควบคู่ส่งเสริมสามัคคี สร้างความเข้มแข็งชุมชน

มรภ.สงขลา สืบสานประเพณี "ซอแรงเกี่ยวข้าว" ทุ่งใหญ่สารภี ชวนชุมชนร่วมเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิดอกพะยอม อนุรักษ์ประเพณีถิ่นใต้

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำทีมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับเครือข่ายชุมชนต้นแบบ หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป ภายใต้กิจกรรมสืบสานประเพณี ซอแรงเกี่ยวข้าว ทุ่งใหญ่สารภี มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์ฝึกการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชน "ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล" เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีดั้งเดิมซอแรง และการเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมด้วยแกะและเคียว ซึ่งเป็นประเพณีพื้นถิ่นอันดีงามของภาคใต้ และการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ในการร่วมกันเป็นจิตอาสาสืบสานประเพณีวิถีแบบเกษตรกร เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากโครงการ "จิตอาสาซอแรงดำนา เอามื้อสามัคคี ทุ่งใหญ่สารภีราชภัฏสงขลา" ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 เพื่อเปิดตัวศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชนทุ่งใหญ่สารภีโมเดล มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยสำนักงานวิทยาเขตสตูลในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีซอแรงเกี่ยวข้าว ทุ่งใหญ่สารภีฯ โดยร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ จ.สตูล ลงแขกเกี่ยวข้าวพันธุ์ข้าวหอมมะลิดอกพะยอม และร่วมกันปลูกพืชผักผลไม้ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมความสามัคคี และสร้างความเข้มแข็งกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ ตลอดจนสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน โดยมุ่งหวังให้ทุ่งใหญ่สารภีแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบของชุมชนต่อไป

มรภ.สงขลา สืบสานประเพณี "ซอแรงเกี่ยวข้าว" ทุ่งใหญ่สารภี ชวนชุมชนร่วมเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิดอกพะยอม อนุรักษ์ประเพณีถิ่นใต้
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์?

ติดต่อเราได้ที่ facebook.com/newswit