มูลนิธิอิออนประเทศไทย ปันน้ำใจมอบเงินสนับสนุน โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

08 Mar 2022

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ "รักษาเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยการผ่าตัดและการใช้สายสวนหัวใจนอกเวลาราชการ" โดยพันเอกนายแพทย์ชาตรี เรืองฤทธิ์นำชัย ประธานฝ่ายขยายความอนุเคราะห์สู่ภูมิภาคมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เป็นตัวแทนรับมอบ ยอดเงินบริจาคในครั้งนี้สามารถช่วยผู้ป่วยเด็กได้ถึง 8 ราย ทั้งนี้ ด้วยปณิธานของมูลนิธิอิออนประเทศไทยในการช่วยผลักดันและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทย รวมถึงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสมาอย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ปันน้ำใจมอบเงินสนับสนุน โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด