รับมอบวีลแชร์อัจฉริยะต้นแบบ เพื่อผู้พิการทางสติปัญญา

14 Mar 2022

ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รับมอบ Wheel Chair Robot เก้าอี้อัจฉริยะต้นแบบที่ช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนผู้พิการทางสติปัญญา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช กีรติพรานนท์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, อาจารย์ ณพัฒน์ สุวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ทีมนักศึกษาสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี นางกันยา ไชยเศรษฐ์ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์,นายชัชวาลย์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ที่ทำการสำนักงานมูลนิธิฯมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ถนนเพชรบุรี ราชวิถี กรุงเทพมหานคร

รับมอบวีลแชร์อัจฉริยะต้นแบบ เพื่อผู้พิการทางสติปัญญา