คณะพาณิชย์ฯ มธ. ผนึกกำลัง สมาคมนักศึกษาเก่า ฯสร้างคน-สร้างเงิน-สร้างใจ-สร้างภาพลักษณ์-สร้างสังคม

05 May 2022

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.) ร่วมมือกันทางวิชาการ และกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจ รวมถึงการส่งเสริมผลิตผลงานวิชาการที่ช่วยแก้ปัญหาทางด้านธุรกิจ และสนับสนุนการสร้างโอกาสให้มีเวทีพัฒนาความรู้และนำประสบการณ์มาต่อยอด มาใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในสถาบันการศึกษาและองค์กรในภาคธุรกิจ โดยยึดหลักการเชื่อมต่อความภาคภูมิใจและเชื่อมต่อผู้คนซึ่งหมายถึงศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงสังคม (Pride & People) เป็น Roadmap 5 สร้าง สร้างคน-สร้างเงิน-สร้างใจ-สร้างภาพลักษณ์-สร้างสังคม

คณะพาณิชย์ฯ มธ. ผนึกกำลัง สมาคมนักศึกษาเก่า ฯสร้างคน-สร้างเงิน-สร้างใจ-สร้างภาพลักษณ์-สร้างสังคม

ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มีการทำงานและการจัดกิจกรรมร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่าฯ กันมาในหลายๆ เรื่องอยู่แล้ว และ เนื่องจากปีนี้คณะพาณิชย์ฯ ครบ 84 ปี จึงเป็นโอกาสพิเศษที่คณะพาณิชย์ฯและสมาคมนักศึกษาเก่าฯ (ส.พ.บ.ธ.) จะร่วมมือกันขับเคลื่อนการทำงานในด้านวิชาการและกิจกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ชื่อเสียง และคุณประโยชน์ของคณะพาณิชย์ฯ ให้แก่สังคมและมีคุณภาพอย่างยั่งยืนต่อไป

คุณอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต นายกสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส.พ.บ.ธ.) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เป็นความร่วมมือที่สมาคมนักศึกษาเก่าฯ มีความตั้งใจที่จะร่วมมือทางด้านวิชาการและกิจกรรมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยทางสมาคมฯ ระดมสมอง จัดทำ Roadmap 65 แบ่งโครงสร้างเป็น 5 สร้าง 1. สร้างคน เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ในรูปแบบ TBSA  Fronnection โดยผ่านกิจกรรม อาทิเช่น ชมรมตาม, กิจกรรมทัวร์ท่องเที่ยว, Home Coming  และ Fast track system ระบบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ

1. สร้างคน เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ในรูปแบบ TBSA Fronnection โดยผ่านกิจกรรม อาทิเช่น ชมรมตาม, กิจกรรมทัวร์ท่องเที่ยว, Home Coming และ Fast track system ระบบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ

2. สร้างเงิน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและภาระกิจต่างๆ โดยผลิตของที่ระลึก และสินค้า Limited ในโอกาสครบรอบ 84 ปี ภายใต้ชื่อ TBSA Collection และสานสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง ผ่านการแข่งขันกีฬา Wall of name และ Hall of fame อาทิเช่น การแข่งขันกอล์ฟชิงถ้วยพระราชทานประจำปี และงานโบว์ลิ่งเอื้องฟ้า Onlane

3. สร้างใจ เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ทุก Generation กับงานเอื้องฟ้า 84 จัดในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามฟุตบอล ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

4. สร้างภาพลักษณ์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจสู่ชาว TBS ทุกรุ่น กับงานเฉลิมฉลอง 84 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ผ่าน 2 โครงการใหญ่ The Creators 84 บุคลากรทรงคุณค่า สดุดีปูชนียบุคคลผู้ล่วงลับ และTBSA Channel เป็นการพูดคุยในหัวข้อที่เป็นประโยชน์เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ทางธุรกิจ

5. สร้างสังคม จัดตั้ง "กองทุนเอื้องฟ้า 84 เพื่อสังคม" เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะพาณิชย์ฯ มธ. และ TBSA Clinic เพื่อให้คำปรึกษากับ SMEs/Start-up ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

การสร้าง Roadmap 65 ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการเชื่อมต่อสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะพาณิชย์ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถาบันการศึกษาและธุรกิจของไทย ตามวิสัยทัศน์ที่ว่า  "สถาบันบริหารธุรกิจชั้นนำระดับโลกเพื่อประชาชน" ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดี คณะพาณิชย์ กล่าวปิดท้าย